ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္း အဆင္႔ၿမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြထဲမွာ တစ္ခုအပါအ၀င္ၿဖစ္တဲ႔ ဘူတာယာဒ္၀င္းမ်ားနဲ႔ ဘူတာ မ်ားၾကား သန္႕ရွင္းသာယာလွပေစေရးအတြက္ ပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ၿမန္မာ႔မီးရထားက ဦးေဆာင္ၿပီး ဒီေန႔ ႏို၀င္ဘာလ(၁၇)ရက္မွာ ပထမဆံုးအၾကိမ္အၿဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ စြန္႔ပစ္အမိွႈက္ေတြကို ရွင္းလင္းဖယ္ ရွားမႈေတြၿပဳလုပ္ေနတာၿဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ စြန္႔ပစ္အမိွႈက္ေတြကိုရွင္းလင္းဖယ္ရွားတဲ႔လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ၿမန္မာ့မီးရထားမွ ၀န္ထမ္း မ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ သက္ဆိုင္ဌာနတို႔ပူးေပါင္းျပီး  ၀န္ထမ္းအင္အား(၅၀၀)ေက်ာ္နဲ႔ ဒီေန႔နံနက္ အေစာပိုင္းမွာ မနက္ (6)နာရီကတည္းက ပထမဆံုးအၾကိမ္ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတာၿဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ စြန္႔ပစ္အမိွႈက္ေတြကိုရွင္းလင္းဖယ္ရွားတဲ႔လုပ္ငန္းစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ ႏို၀င္ဘာလ (15)ရက္က ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အမွိႈက္သိမ္းဆည္းတဲ႔ မီးရထားတြဲႏွစ္စီးနဲ႔ အေရွ႔ဘက္၊အေနာက္ဘက္အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းခြဲၿပီး  ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာရွိတဲ႔ၿမိဳ႔နယ္(၁၅)ၿမိဳ႔နယ္ က စြန္႔ပစ္အမွိႈက္ေတြကိုရွင္းလင္းဖယ္ရွားခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုရွင္းလင္းဖယ္ရွားၿပီးတဲ႔အမွိႈက္ေတြကို ေလွာ္ကားမွာရွိတဲ႔ ေၿမကြက္လပ္ေတြမွာ စနစ္တက်ၿပန္လည္္စြန္႔ပစ္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းကို ၿမိဳ႔ေတာ္အဂၤါရပ္နဲ႔အညီ သန္႕ရွင္းသာယာလွပဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ဒီလိုအဆင့္ၿမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနတာၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ၿမန္မာ႔မီးရထား အေနနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာရွိတဲ႔ စြန္႔ပစ္အမိွႈက္ ေတြ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားတဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေရရွည္စီမံကိန္းနဲ႔ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News