ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ၾကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊  လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊   ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန၊ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန အစရွိတဲ့ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း(၂၀)ခန္႔နဲ႔INGO အဖြဲ႔စည္းမ်ားပူးေပါင္းျပီး ျမန္မာ့ရပ္ရြာလူထု ေဘးဒဏ္ ၾက့ံၾကံ့ခိုင္ႏိုင္စြမ္းတိုးျမွင့္ေရးပူးေပါင္းအဖြဲ႔(MCCR)ကို ဖြဲ႔စည္းထားတာျဖစ္ျပီး  ျမန္မာႏိုင္ငံကမ္းရိုးတန္းေဒသ ႏွင့္ ျမိဳ႕ျပေဒသေတြမွာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆံုးရံုးမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ MCCR အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကမ္းရိုးတန္းေဒသနဲ႔ ျမိဳ႕ျပေဒသေတြမွာေနထုိင္ေနသူေတြကို မုန္တိုင္း၊ မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ ငလ်င္ အစရွိတဲ့ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ေတြေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈေတြ ေလ်ာ့က်ေစဖို႔အတြက္ သဘာ၀ေဘး ေလ်ာ့ပါးေရး အစီအစဥ္ ေတြကို သက္ဆုိင္ရာအခန္း က႑အလိုက္ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

သဘာ၀ေဘး ေလ်ာ့ပါးေရးအစီအစဥ္မွာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ အေဆာက္အဦးပိုင္းဆိုင္ရာ အခန္းက႑ (၃)ခုပါ၀င္ျပီး၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းမ်ား၊ ျဖစ္ပြားခဲ့ရင္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ားနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္အေနအထားနဲ႔ ေနရာေဒသအလိုက္ အေဆာက္အအံု အေျခအေနေတြ၊ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတေတြကို သင္တန္းေပးပို႔ခ်ျခင္းမ်ား၊ ငလ်င္ အႏၱရာယ္ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းနဲ႔ တံု႔ျပန္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ေလ့က်င့္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း အစရွိတဲ့ေတြကို သက္ဆိုင္ရာအခန္းက႑ေတြ အလိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

ျမန္မာ့ရပ္ရြာလူထုေဘးဒဏ္ၾက့ံၾကံ့ခိုင္ႏိုင္စြမ္းတိုးျမွင့္ေရးပူးေပါင္းအဖြဲ႔(MCCR)ကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာ ျဖစ္ျပီး၊ သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရးစီးမံကိန္းကိုေတာ့ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇြန္လကေန ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလထိေဆာင္ရြက္ သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News