အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ႏိုဝင္ဘာ လ ၁၅ ရက္က စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဆုိင္ရာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဦးစီးမွဴး႐ံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ဦးစီးမွဴး႐ံုးမ်ားရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ဒီလိုေတြ႔ဆံုရာမွာ  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက မိမိတုိ႔အေနနဲ႔ ယခုအခါ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး အတြက္ အဘက္ဘက္မွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဒီလို ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား စနစ္တက်ျပန္လည္လက္ခံႏုိင္ေရး၊  ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီလိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ အဓိကက်တဲ့ အခန္းက႑မွ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ား အား စိစစ္မွတ္တမ္းတင္ေရး၊ NV ကတ္ထုတ္ေပးေရးႏွင့္ NV ကတ္ထုတ္ေပးၿပီးသူမ်ားအား သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံသားစိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္၍ ကိုင္ေဆာင္ သင့္သည့္ ကတ္ျပားတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ထုတ္ေပးေရး စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ယင္းကိစၥသည္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးကိစၥျဖစ္သျဖင့္ အေလးအနက္ထား ဂ႐ုျပဳ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္းမွာၾကားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္  ႏိုင္ငံသားစိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ မွာ  ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရေသာ္လည္း အခ်ိန္ကာလ ၾကန္႔ၾကာေနမႈမရွိေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ခ႐ိုင္ အဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ႐ံုးခ်ဳပ္အဆင့္ တို႔က ေစာင့္ၾကည့္မွတ္တမ္းထားရွိကာ စီစစ္ရန္ ၾကာသင့္သည္ထက္ၾကန္႔ၾကာမႈမရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ျပည္သူကို ရွင္းလင္း ခ်ျပျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအား အသိေပးရွင္းလင္းျခင္း၊ မီဒီယာမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း တုိ႔ျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္လို ေၾကာင္း၊ မိမိဌာနဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္အရ ေနရာေဒသအသီးသီးတြင္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား အလုိက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကရၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လုိေၾကာင္း၊ ေျပာင္းလဲ ေနတဲ့  ေခတ္စနစ္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြတဲ့ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား ျပည့္စံုေစေရးအတြက္လည္း ေခတ္စနစ္ကို မ်က္ေျခမျပတ္ရန္ အေရး ႀကီးေၾကာင္း၊ ျပည္သူအေပၚ ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာစြာ ဆက္ဆံျပီး  ျပည္သူရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ၾကေစ လိုေၾကာင္း၊ အဂတိလုိက္စားမႈမရွိေရးႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ကင္းရွင္းေရးကိုလည္း အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လုိေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိအလုပ္တာဝန္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏုိင္ရန္ အစဥ္ေလ့လာဆည္းပူးၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း ထက္ေအာက္ ႐ိုေသေလးစားမႈျဖင့္ စည္းလံုးညီညြတ္ ၾကရန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ရပ္မ်ား၊ အားသာခ်က္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္သကဲ့သို႔ မိမိ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ အားနည္း ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ တုိက္တြန္းပါေၾကာင္းခဲ့ပါတယ္။အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့  ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔မွ တာဝန္ရွိသူေတြက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အသီးသီး ရွင္းလင္းတင္ျပၾကရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး သည္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ညႇိႏႈိင္းျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Related News