ဆီးခ်ိဳေရာဂါနဲ႕ တီဘီေရာဂါတြဲလ်က္ျဖစ္ပြားရင္ ေသဆံုးႏုိင္ေျခ ငါးဆရွိတာေၾကာင့္ အဆိုပါ ေရာဂါႏွစ္ခုကို အျပန္အလွန္စစ္ေဆး ကုသေပးႏုိင္ဖို႔ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ၾကီးဌာနက ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း(၃၀)မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္က ေဆးရံုေဆးခန္းေတြမွာ တီဘီေရာဂါေၾကာင့္ လာျပတဲ့သူေတြကို ဆီးခ်ိဳ ရွိ၊ မရွိစစ္ေဆးေပးျပီး၊ ဆီးခ်ဳိ ေရာဂါရွိတဲ့သူေတြ ကိုေတာ့ တီဘီေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံရျခင္း ရွိ၊ မရွိ အျပန္အလွန္စစ္ေဆးေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္ေတြရဲ႕ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ တီဘီျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ၾကီးဌာနက တိုင္းေဒသၾကီးနဲ႕ ျပည္နယ္အသီးသီးက ျမိဳ႕နယ္သံုးဆယ္မွာ ေရာဂါႏွစ္ခု အျပန္အလွန္စစ္ေဆးႏုိင္ေအာင္၊ ကုသမႈေတြ ေပးႏုိင္ေအာင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

အခုႏွစ္ထဲမွာ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳ ေရာဂါႏွင့္ တီဘီေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ စာအုပ္ကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ၾကီးဌာနက တရားဝင္ထုတ္ေဝခဲ့ျပီး အမ်ိဳးသားတီဘီေရာဂါ စီမံကိန္းနဲ႕ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါ ကာကြယ္ေရး ထိန္းသိမ္းစီမံခ်က္ တို႔ အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္ေတြမွာ တီဘီေရာဂါေတြ႔ ခဲ့ရင္ သက္ဆိုင္ရာ တီဘီ ေဆးခန္းေတြမွာ ေဆးေျခာက္ လစာ ထုတ္ယူႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တီဘီေရာဂါသည္ေတြမွာ ဆီးခ်ိဳေရာဂါေတြ႕ခဲ့ရင္ေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာဝန္ရဲ႕ လမ္းညြန္ကုသမႈနဲ႕ ဆီးခ်ိဳေရာဂါကို ကုသမႈခံယူ ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမယ္လို႕သိရပါတယ္။

အဆိုပါေရာဂါႏွစ္ခု တစ္ျပိဳင္နက္ တြဲျဖစ္ရင္ေတာ့ ကုသရတဲ့ ေဆးဝါးေတြ ထိေရာက္မႈမရွိတာနဲ႕ ေသဆံုးႏုိင္ေျခ ငါးဆ အထိ ျမင့္တက္သြားတာေၾကာင့္ ဒီလို စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနတာလို႔ သိရပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းအတြင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆရာဝန္မ်ားအသင္းကလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနျပီး ေရာဂါရွာေဖြ ေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႕ ပတ္သက္ တာေတြ ဆရာဝန္ေတြကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ ၂၀၁၆ ေလ့လာမႈ စစ္တမ္းေတြအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တီဘီေရာဂါျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆံုးက အဆင့္ ၁၃ ေနရာမွာ တည္ရွိေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ႏႈန္းကလည္း အသက္၂၅ ႏွစ္နဲ႕ အသက္ (၆၀) အၾကားက လူဆယ္ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္ႏႈန္း ျဖစ္ပြားေနျပီး ျပည္တြင္းမွာ ဆီးခ်ိဳေရာဂါခံစားေနရသူ တစ္သန္းခန္႔ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။  

 

 

 

Related News