အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ(မႏၱေလး) ေလးထပ္ပင္မေက်ာင္းေဆာင္သစ္ဖြင့္ပြဲနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ျပပြဲ၊ နည္းပညာ ျပပြဲမ်ား ႏိုင္ဝင္ဘာလ (၁၈)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ(မႏၱေလး)ကို (၁၉၅၅)ခုႏွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့တာပါ။လက္ရွိအစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ(မႏၱေလး)အတြက္ ေလးထပ္ပင္မေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးတာေၾကာင့္္ဖြင့္လွစ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ(မႏၱေလး)အတြက္ေက်ာင္းရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔အခု RCေလးထပ္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ကိုရည္ရြယ္ေဆာက္လုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အာဆီယံေဒသတြင္းယွဥ္ၿပိဳင္ရာမွာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းကၽြမ္းက်င္တဲ့ လုပ္သားေတြျဖစ္ဖို႔လိုအပ္ၿပီး အခုလို သင္တန္းေက်ာင္းေတြကေနႏိုင္ငံအတြက္ကၽြမ္းက်င္တဲ့ နည္းပညာရွင္ေတြျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးဖို႔အေရးႀကီးတယ္လို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက အဖြင့္အမွာစကားမွာထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အခုဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ့ အစိုးရစက္မႈ လက္မႈသိပၸံ(မႏၱေလး) ေလးထပ္ပင္မေင္းေဆာင္သစ္ကို (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာကစတင္ တည္ေဆာက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပင္မေဆာင္သစ္မွာ သင္ၾကားေရးအတြက္ စာသင္ခန္း၊ လက္ေတြ႔ခန္း၊ စာၾကည့္တိုက္၊ အစည္းအေဝးခန္းေတြပါဝင္တယ္လို႔သ ိရပါတယ္။ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ(မႏၱေလး)ပင္မေက်ာင္းေဆာင္သစ္ဖြင့္ပြဲနဲ႔အတူေက်ာင္းသားေတြအတြက္လည္း ကုမၸဏီ(၁၂)ခုက လာေရာက္ျပသေပးတဲ့အလုပ္အကိုင္ျပပြဲနဲ႔ေက်ာင္းသားေတြဖန္တီထားတဲ့နည္းပညာျပပြဲကိုလည္းျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ(မႏၱေလး)အေနနဲ႔ကၽြမ္းက်င္တဲ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြထြက္ေပၚလာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္း ေကာင္းရရွိေရးနဲ႔ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေရးႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ) အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ(မႏၱေလး) မွာၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာသင္တန္း၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားအင္ဂ်င္နီယာသင္တန္း၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ သင္တန္း၊ အီလက္ထေရာနစ္အင္ဂ်င္နီယာသင္တန္း၊ ITနည္းပညာသင္တန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္းအင္ဂ်င္နီယာ သင္တန္းေတြကို သင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီသင္တန္းေတြကို(၃) ႏွစ္တက္ေရာက္ရမွာျဖစ္ၿပီး သင္တန္းဆင္းပါက AGTI ဒီပလိုမာ လက္မွတ္ကိုခ်ီးျမွင့္ေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News