ယခုအစုိးရလက္ထက္မွာ (၂၅)ခုေျမာက္ ၀န္ၾကီးဌာနအျဖစ္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈနွင့္နုိင္ငံျခားစီးပြား ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနကုိ တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကအတည္ျပဳလုိက္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈနွင့္ နုိင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနကုိ နုိင္ငံစီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ နုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကေပးအပ္တဲ႔ အကူအညီေတြကုိနုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ မူ၀ါဒ ေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္ကမ္းေတြနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္နုိင္ေရးရည္ရြယ္ခဲ႔တာပါ။ ဒါအျပင္နုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပုိမုိထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ တုိးျမႇင့္ဖုိ႔နဲ႔ နုိင္ငံအတြင္း ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္နုိင္ေရးေတြေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လည္း ပါ၀င္တယ္လုိ႔ ၀န္ၾကီးဌာနအသစ္တုိးခ်ဲ႔ရျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး နုိင္ငံေတာ္သမၼတကုိယ္စား တာ၀န္ေပးအပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အဖြဲ႔အစည္း၀င္ျဖစ္တဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိလာေရာက္ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ႔ပါတယ္။

နုိင္ငံေတာ္သမၼတကုိယ္စား တာ၀န္ ေပးအပ္သည့္ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အဖြဲ႔အစည္း၀င္ျဖစ္တဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးကရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္းေတြကုိ နုိ၀င္ဘာလ (၁၉)ရက္ ကျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒႆမပုံမွန္အစည္း အေ၀းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တာပါ။ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈနွင့္ နုိင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနဟာ ယခုအစုိးရလက္ထက္မွာဖြင့္လွစ္တဲ႔ (၂၅)ခုေျမာက္ ၀န္ၾကီးဌာန ျဖစ္လာ ခဲ႔ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ယခုအစုိးရလက္ထက္အသစ္မွာဖြင့္လွစ္တဲ႔ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန ၊နုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရုံး၀န္ၾကီးဌာန၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရး၀န္ၾကီးဌာနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ရုံး၀န္ၾကီးဌာနတုိ႔ျပီးေနာက္ (၅)ခုေျမာက္ ၀န္ၾကီးဌာနအသစ္လည္း ျဖစ္လာခဲ႔ပါတယ္။ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈနွင့္နုိင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနကုိ တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းေရးကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာေဆြးေႏြးျခင္းေတြကုိ နုိ၀င္ဘာလ(၁၅)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒႆမပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ့္(၉)ဦးက ေဆြးေႏြးမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ႔ျပီးႏို၀င္ဘာလ (၁၉)ရက္မွာ အတည္ျပဳလုိက္တာပါ။

 

 

Related News