ၿမန္မာႏိုင္ငံေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းအေနနဲ႕ အခု၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ေရႊဗဟိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး နဲ႔ ေရြႊသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ႏိုင္ေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ႏွစ္ပတ္္လည္အသင္းသားစံုညီ အစည္းအေ၀း ကေန သိရွိရတာျဖစ္ပါတယ္။သင္တန္းမွာ ေရႊဆိုင္နဲ႔ပက္သက္တဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ ေရႊအေလးခ်ိန္နဲ႔ အရည္အေသြးကို စံခ်ိန္၊စံႏႈန္း တိုင္းတာၿခင္းမ်ား နဲ႔ ေရႊတူးေဖာ္ၿခင္းဆိုင္ရာ အတတ္ပညာေတြကိုပါ အဆင့္လိုက္ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါ တယ္။ေရႊသင္တန္းကို ၿမန္မာႏိုင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၀င္ေတြနဲ႔ ဒီအသင္း၀င္ေတြကေန ေထာက္ခံေပးထားတဲ႔သူေတြကို သင္ၾကားေပးသြားမွာ ၿဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ေရႊဗဟိုေစ်းကြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ကိုလည္း ေစ်းကြက္ၿဖစ္ေၿမာက္ေရးေကာ္မတီ၊ ဘ႑ေရးေကာ္မတီ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေကာ္မတီ၊ စံခ်ိန္စံႏႈန္းတိုင္းတာၿခင္း ေကာ္မတီ တို႕ကိုဖြဲ႔စည္းၿပီးၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေရႊဗဟိုေစ်းကြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက တိုင္းနဲ႔ၿပည္နယ္ အသီးသီးရဲ႕ ေရႊေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ၿမန္မာႏိုင္ငံေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းအေနနဲ႕  ႏွစ္စဥ္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား၊ တစ္ႏွစ္တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို တစ္ႏွစ္တစ္ခါ အစည္းအေ၀းက်င္းပၿပီး ရွင္းလင္းတင္ၿပေနၾကၿဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News