အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔မွ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ႏို၀င္ဘာလအထိအာမခံအလုပ္သမား(၁)သိန္းေက်ာ္ကို (၂၀၁၂)ခုႏွစ္ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒႏွင့္အညီ ေငြလံုးေငြရင္း အက်ိဳးခံစားခြင့္ ထုတ္ေပးခဲ့တယ္လို႔ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔မွသိရပါတယ္။အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕မွာ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္က အက်ံဳး၀င္ဌာနေပါင္း(၁၁၀၃၈)ခုရွိခဲ့ၿပီး (၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာေတာ့ အက်ံဳး၀င္ဌာနေပါင္း(၁၂၀၁၅)ခုထိရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္(၂၀၁၇)ခုႏွစ္က အက်ံဳး၀င္အာမခံအလုပ္သမား(၇)သိန္း(၄)ေသာင္းေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီး (၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာေတာ့ အက်ံဳး၀င္အာမခံ အလုပ္သမားေပါင္း(၈)သိန္း(၅)ေသာင္း(၈)ေထာင္ေက်ာ္ထိ တိုးျမင့္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဖူလံုေရး အဖြဲ႔မွ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလမွ ႏို၀င္ဘာလအထိ အာမခံအလုပ္သမား(၁)သိန္းေက်ာ္ကို ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း (၂၀၅၄၂)သန္း (၂၀၁၂)ခုႏွစ္ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ ႏွင့္အညီေငြလံုးေငြရင္းအက်ိဳးခံစားခြင့္ ထုတ္ေပးခဲ့တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လူမႈဖူလံုေရး အဖြဲ႔မွ ဒုတိယတိုင္းေဒသႀကီးတာ၀န္ခံအရာရွိ ဦး၀င္းစိုးက ေျပာပါတယ္။

လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕မွ ေပးအပ္ခဲ့တဲ့အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြကေတာ့ မက်န္းမာမႈ၊ မီးဖြားမႈ၊ မီးဖြားစရိတ္၊ ဖခင္ဘ၀ျဖစ္မႈ၊ ဇနီးမီးဖြားစရိတ္၊ နာေရးစရိတ္၊ ယာယီမသန္စြမ္းမႈ၊ အၿမဲတမ္းမသန္စြမ္းမႈ၊ က်န္ရစ္သူ၊ ေဆးဘိုး စတဲ့အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ႏို၀င္ဘာလအထိမက်န္းမာမႈကိုေတာ့ လူမႈဖူလံုေရးအက်ိဳးခံစားခြင့္အမ်ားဆံုးေပးအပ္ခဲ့ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။လူမႈဖူလုံေရးအာမခံအလုပ္သမားေတြရဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖဲြ႔အေနနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၁၆) ၿမိဳ႕နယ္မွာ အလုပ္သမားေဆးရုံႀကီး (၃)ရုံ၊ ခရုိင္ရုံး (၄) ရုံး၊ ၿမိဳ႕နယ္ရုံးခဲြ (၇၈) ရုံး၊ ၿမိဳ႕နယ္ေဆးခန္း (၉၆) ခန္း၊ ဌာနႀကီးေဆးခန္း (၅၅) ခန္း၊လူမႈဖူလုံေရး -ကဲ၀ဲလ္ေဆးခန္း (၄) ခန္း၊ တုိင္းရင္ေဆးကုခန္း (၁) ခန္း၊ (PPS) စနစ္နဲ႔ စမ္းသပ္ဖြင့္လွစ္တဲ့ေဆးခန္း (၃) ခန္း၊ေရြ႔လ်ားေဆးကုသယာဥ္(MMU) (၁) စီးတုိ႔နဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News