ကိုတိုနီဟာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းျဖစ္တဲ႔ ပလတ္စတစ္ေတြကို အသုးံျပဳျပီး လူသုးံကုန္ပစၥည္းေတြဖန္တီးျပဳလုပ္သူတစ္ဦးပါ။ သူ႔အေနနဲ႔ အဲဒီလိုျပဳလုပ္ႏုိင္ဖ ို႔ႀကြပ္ႀကြပ္အဖြဲ႔ကို (၂၀၁၅)ခုႏွစ္က အဖြဲ႔၀င္(၃)ဦးနဲ႔ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ျပီး အခုအခ်ိန္မွာေတာ႔ ပလတ္စတစ္ေတြကို အသုးံျပဳျပီးအႏုပညာဖန္တီးသူ အဖြဲ႔၀င္(၅၀)ခန္႔ရွိေနျပီျဖစ္ပါတယ္ ။အဲဒီလိုပလတ္စတစ္ေတြက ိုအသုးံျပဳျပီး အႏုပညာဖန္တီးႏုိင္ဖို႔အျပင္ လူသုးံကုန္ပစၥည္းေတ ြဖန္တီးႏုိင္ဖို႔ ႏုိင္ငံတကာကအေတြ႔အႀကံဳေတြရယူခဲ႔ျပီး ေနအိမ္ပတ္၀န္းက်င္က ပလတ္စတစ္ေတြကို စုေဆာင္းခဲ႔ရတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အခုလိုပလတ္စတစ္ေတြကို အသုးံျပဳဖန္တီးတာဟာ ၀င္ေငြရရွိေစတဲ႔အျပင္ ပလတ္စတစ္အသုးံျပဳမႈေလ်ွာ႔ခ်ေရးအတြက္ အမ်ားႀကီးအေထာက္အကူျပဳတယ္လ ို႔ကိုတိုနီကေျပာပါတယ္။ကိုတိုနီလိုပဲ ပလတ္စတစ္အသုးံျပဳမႈေလွ်ာ႔ခ်ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္တဲ႔အျပင္ ပလတ္စတစ္ရဲ႔ဆိုးက်ိဳးေတြကို သိရွိတဲ႔သူတစ္ဦးကေတာ႔ Mr Franz xaver Augustinပါ။

သူကေတာ႔ ပလတ္စတစ္ကေနျပီး တန္ဖိုးျမွင္႔လူသုးံကုန္ပစၥည္းျပပြဲေတြကို အဓိကဦးေဆာင္စီစဥ္ေနသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္ျပီး ပလတ္စတစ္ကို အခုလိုတန္ဖိုးျမွင္႔ပစၥည္းေတြထုတ္လုပ္ႏုိင္တယ္ဆိုတာကို အသိပညာေပးလိုတဲ႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိပလတ္စတစ္ရဲ႔ ဆိုးက်ိဳးကိုအဓိကခံစားေနရရတဲ႔ႏုိင္ငံေတြထဲမွာ အာရွတိုက္ ၊ေတာင္အာဖရိကစတဲ႔ႏုိင္ငံေတြကအမ်ားဆုးံပါ၀င္ေနတာေႀကာင္႔ ပလတ္စတစ္ကိုစနစ္တက်ျပန္လည္အသုးံျပဳတတ္ေစဖို႔ အခုလိုလူသုးံကုန္ပစၥည္းျပပြဲေတြကိုစီစဥ္ခဲ႔တာျဖစ္တယ္လို႔ Mr Franz xaver Augustinက အခုလိုေျပာပါတယ္။ပလတ္စတစ္ရဲ႔ဆိုးက်ိဳးေတြကိုသိရွိတာေႀကာင္႔ပလတ္စတစ္ကိုျပန္လည္အသုးံျပဳျပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူေတြထဲမွာ အႏုပညာရွင္ေတြလည္းပါ၀င္ေနပါတယ္။ ရန္ကုန္သူမီရွဲကေတာ႔ ပလတ္စတစ္ရဲ႔ဆိုးက်ိဳးေတြကိုအခုလိုပဲေျပာျပထားပါတယ္။ႏုိင္ငံတကာမွာေတာ႔ အခုလိုပလတ္စတစ္ေတြကို အသုးံျပဳျပီးအႏုပညာဖန္တီးသူေတြ၊ လူသုးံကုန္ပစၥည္းျပန္လည္ထုတ္လုပ္သူေတြမ်ားျပားေနျပီးျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ႔ ပလတ္စတစ္ရဲ႔ဆိုးက်ိဳးေတြကိုသိရွိတဲ႔သူနည္းပါးေနေသးတယ္လို႔ ပလတ္စတစ္နဲ႔အႏုပညာဖန္တီးသူေတြက ေျပာပါတယ္။

 

 

Related News