ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီကို(၁၉၉၆)ခုႏွစ္မွာဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး (၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာေတာ့ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီကို ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး အေရးေဆာင္ရြက္ရာမွာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္(၁၂)ရပ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း(၂၀၁၃-၂၀၂၂)ရဲ႕က်န္ရွိေနတဲ့ (၅)ႏွစ္ ကာလအတြင္း နည္းပညာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕(၄)ခုကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနၿပီး  လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ အၾကမ္း ဖက္ခံရျခင္းႏွင့္ကာကြယ္တားဆီးျခင္းအဖြဲ႕၊ အၾကမ္းဖက္ ခံရသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ရပ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းနဲ႔ သုေတသနလုပ္ျခင္းစတဲ့အဖြဲ႕ခြဲ(၄)ခုကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္ အမ်ိဳးသမီးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ NGO, INGO ေတြအေနနဲ႔ ယခင္ကအမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ရာမွာ တစ္ဦးထဲသီးသန္႔လုပ္ေဆာင္ရတာထက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ရတာက ပိုအဆင္ၿပီးထိေရာက္မႈပိုရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွာ က်ား၊မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္ပေပ်ာက္ေရး(၁၆)ရက္တာလႈပ္ရွားမႈအထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို ႏွစ္စဥ္ ႏို၀င္ဘာလ(၂၅)မွ ဒီဇင္ဘာလ(၁၀)ရက္အထိ က်င္းပလွ်က္ရွိၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီအေနနဲ႔ (၂၀၁၈) ခုႏွစ္မွာပထမဆံုးျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရး(၁၆)ရက္ တာလႈပ္ရွားမႈအထိမ္းအမွတ္ေဆာင္ပုဒ္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရးဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ေပးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးအၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး(၁၆)ရက္တာလႈပ္ရွားမႈမွတစ္ဆင့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ားကို အသိပညာေပးပြဲေတြမ်ား ျပဳလုပ္ေပးတာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈရွိလာၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစတဲ့ က႑အသီးသီးမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမ်ားျပားလာမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီကိုဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ (၁၂)ရပ္ျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းမႈ၊ အမ်ိုးသမီးမ်ားႏွင့္ပညာေရး၊ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္က်န္းမာေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္း ဖက္မႈ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္စီးပြားေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းယႏၱရားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မီဒီယာ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ အမ်ိဳးသမီးငယ္ရြယ္မ်ား စတဲ့လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ေတြကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News