လာမယ့္ မတ္လ(၃၁)ရက္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲမွာ တပ္မေတာ္၊ ရဲတပ္ရင္းအ၀န္းအ၀ိုင္းေတြမွာ ေနထိုင္တဲ့တပ္ဖြဲ႕၀င္မိသားစုေတြအေနနဲ႔ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရရွိမွာမဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေျပာၾကားပါတယ္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ တပ္မေတာ္အ၀န္းအ၀ိုင္းမွာေနထိုင္တဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြ၊ မိသားစု၀င္ေတြ၊ ရဲတပ္ရင္းေတြက ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မိသားစုေတြအေနနဲ႕ ခု(၂၀၁၉)ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၃၁)ရက္မွာ က်င္းပမယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲမဲစာရင္းမွာ ပါ၀င္မွာမဟုတ္သလို ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရရွိမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ေကာ္မရွင္က စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒအရ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဒီတပ္ဖြဲ႔၀င္ မိသားစုေတြအေနနဲ႔ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္အပါအ၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္မွာမရွိဘဲ တပ္ရင္းေတြရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္မွာ ရွိေနတာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခိုင္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းေတြ၊ၿမိဳ႕မရဲစခန္းေတြမွာေနထိုင္ၾကတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မိသားစုေတြကေတာ့ မဲေပးခြင့္ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနရလို႔မအားလပ္ရင္လည္း ႀကိဳတင္မဲေပးခြင့္ရွိတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ယခု(၂၀၁၉)ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၃၁)ရက္မွာက်င္းပမယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူေတြကေတာ့ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္အတြင္း ကိုယ္ေနထိုင္ရာ ရပ္ကြက္မွာ တစ္ႏွစ္နဲ႔အထက္ေနထိုင္ထားၿပီးသား ဘယ္သူမဆို ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ (၂၀၁၄) ခုႏွစ္ကက်င္းပခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုကို တစ္ဦးသာ မဲေပးခြင့္ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးခြင့္ရွိသူနဲ႕ မဲရုံေတြဟာ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲက စာရင္းထက္ အနည္းဆုံး(၄၊၅)ဆ ခန္႔ပိုမ်ားဖို႔ရွိေနပါတယ္။

 

 

 

 

 

 

Related News