မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသနွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ကိုက္ညီေသာက်န္းမာေရးလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ေဂဟအေျချပဳေရနက္စပါးစုိက္ပ်ိဳးေရးျမွင့္တင္မႈဆိုင္ရာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ကို ဇန္န၀ါရီလ (၁၈)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ရန္ကုုန္တကၠသိုလ္အတြင္းမွာရိွတဲ့ ၀ိဇၨာခန္းမမွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ဒီအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ကမၻာဒီးယားႏိုင္ငံနဲ႔ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔မွ ေရနက္စပါး စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ သုေတသနျပဳလုပ္သူေတြက ကမၻာဒီးယားႏိုင္ငံနဲ႔ျမန္မာနိုင္ငံမွစပါးစိုက္ပ်ိဳးတဲ့ေတာင္သူေတြအေနနဲ႔ ၀င္ေငြအထြက္တိုးေစရန္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္သူ လယ္သမားေတြအတြက္ စီးပြားေရးအဆင္ေျပနိုင္ေစရန္နဲ႔၀င္ေငြအထြက္ တိုးေစရန္ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းမွာ ရိွတဲ့လယ္သမားေတြကို စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့တာျပီး ပေရာဂ်က္အေနနဲ႔လည္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေရနက္စပါးကိုစိုက္ပ်ိဳးတဲ့ေတာင္သူေတြကေျမၾသဇာအသံုးမျပဳပဲစိုက္ပ်ိဳးတဲ့အတြက္ေတာင္သူေတြကေရနက္စပါးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ေစ်းကြက္ေတြ ပိုမိုရရိွလာမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒါ့အျပင္ေရနက္စပါးကို စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ေတာင္သူေတြအေနနဲ႔ေရနက္စပါးအျပင္ပီေလာပီနွံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္အစရိွတဲ့သီးႏွံေတြကုိပါ တြဲဖက္စိုက္ပ်ိဳးသင့္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ကမၻာဒီးယားႏိုင္ငံနဲ႔ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔မွေရနက္စပါးစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ သုေတသနျပဳလုပ္သူေတြက သုေတသနရလဒ္ေတြကိုစာအုပ္ထုတ္ေ၀မွာျဖစ္ျပီးမဲေခါင္ေဒသေတြမွာ ျပန္လည္ထုတ္ေ၀မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လယ္သမားေတြအတြက္ ၀င္ေငြေကာင္းမြန္လာေစရန္ေနာက္ထပ္လည္းအခုလိုပေရာဂ်က္ေတြကုိ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

Related News