ျပည္တြင္းက အစုိးရနွင္႕ပုဂၢလိကက႑မွ သံနွင္႕သံမဏိထုတ္လုပ္မႈက (၅)ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိျပီး က်န္ရွိေနတဲ႔ (၉၅)ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ျပည္ပနုိင္ငံေတြမွ တင္သြင္းေနရတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံကို  ျပည္ပနုိင္ငံေတြကေန သံနဲ႔ သံမဏိေတြကုိအမ်ားအျပားတင္သြင္းေနရျပီး စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္နုိင္ျခင္းမရွိေသးတဲ႔ အတြက္ အရည္အေသြးနိမ္႔တဲ႔ ပစၥည္းေတြပါ၀င္လာျပီး နုိင္ငံအတြင္းက အသုံးျပဳသူေတြကုိ အႏၱရာယ္ေတြ ၾကဳံေတြ႔လာနုိင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ သံႏွင့္သံမဏိ စံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ားကုိ တိက်စြာသတ္မွတ္နုိင္ပါက ျပည္တြင္းက ထုတ္လုပ္မႈေတြ တုိးတက္လာေစေရးအေထာက္အကူျပဳ မွာျဖစ္သလုိ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္းမ်ားမွာလည္း အႏၱရာယ္ကင္းျပီး လုံျခဳံစိတ္ခ်မႈေတြရရွိလာမယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ 

ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔တစ္နွစ္လွ်င္ ျပည္ပနုိင္ငံေတြကေန သံနွင္႕သံမဏိတန္ခ်ိန္သုံးသန္းနီးပါးကုိ တင္သြင္းေနရတာပါ။ ျပည္တြင္းမွာ သံနွင့္သံမဏိေတြတုိးျမွင့္ထုတ္လုပ္နုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနျပီး တစ္နွစ္လွ်င္ သံႏွင္႕သံမဏိတန္ခ်ိန္ (၄၀၀၀၀၀) အထိထုတ္လုပ္နုိင္မယ့္ ျမင္းျခံသံမဏိစက္ရုံကို လည္း တည္ေဆာက္ေနတယ္လုိ႕သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံကုိလက္ရွိ တင္သြင္းေနတဲ႔ သံႏွင့္သံမဏိမ်ားကုိ အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈမရွိေသးတာေၾကာင္႕ အရည္အေသြးမျပည့္မီတဲ့ ပစၥည္းမ်ား၀င္ေရာက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ျပည္တြင္းမွာထုတ္လုပ္တဲ႔ သံနွင္႕သံမဏိေတြ အပါအ၀င္ ျပည္ပမွတင္သြင္းလာတဲ႔ပစၥည္မ်ားကုိ စစ္ေဆးနုိင္ေရးအတြက္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားကို ထားရွိနုိင္ေရး အတြက္ စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ျပည္တြင္းမွာ သံႏွင္႕သံမဏိ စံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ားကုိ တိက်စြာ သတ္မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ကုိ  ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

Related News