လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နည္းပါးသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္လမ္းမ်ားအား အေလးထားၿပီး ပိုမိုေဖာက္လုပ္အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မွာေဆြးေႏြးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။အဆုိကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၈)ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ၾကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း(၁၄)ရက္ေၿမာက္ေန႔မွာ မင္းတပ္ မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေနလင္းေအာင္က တင္သြင္းခဲ႔တာပါ။ ယခုအဆုိကုိ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းမ်ားဆက္သြယ္ရာမွာေကာင္းမြန္မႈမရွိတာေၾကာင့္ကုန္သြယ္ေရးအတြက္အဟန္႔အတားၿဖစ္ေစေသာအဓိကက်တဲ့အခ်က္ၿဖစ္ၿပီး ေက်းရြာမ်ား လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးလုံျခဳံေခ်ာ႔ေမြ႔လာပါက ကုန္စည္စီးဆင္းမႈေတြပိုမို ျမန္ဆန္လာျပီး ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ စီးပြားေရး ၊လူမႈေရး၊က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးစတဲ့က႑မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာမည္ၿဖစ္ပါေႀကာင္း  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးေနလင္းေအာင္ကေျပာပါတယ္။

မင္းတပ္ မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေနလင္းေအာင္တင္သြင္းခဲ႔တဲ႔ အဆုိအေပၚ သိႏၷီမဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိင္းဦးခမ္းကေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ႔ပါတယ္။အဆုိဟာ ျမိဳ႕ျပနွင့္ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကြာဟခ်က္မ်ားတတ္ႏိုင္သမွ်ေလ်ာ့ခ်ေပးရန္ႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးမႈမ်ားအနက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဖြံၿဖိဳးမႈကြာဟခ်က္ဟာလည္းအေရးႀကီးပါေႀကာင္းဦးစုိင္းဦးခမ္းကအဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ အထက္ပါအဆုိနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သင့္မသင့္ အဆုံးအျဖတ္ရယူခဲ႔ရာ ကန္႔ကြက္သူမရွိပဲ သေဘာတူလုိက္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နည္းပါးသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္လမ္းမ်ားအား အေလးထားၿပီး ပိုမိုေဖာက္လုပ္အဆင့္ျမႇင့္ တင္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကုိေဆြးေႏြးလုိတဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနနဲ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၉)ရက္က ေနာက္ဆုံးထားအမည္စာရင္းေပးသြင္းခဲ့ႀကတယ္လို႔သိရပါတယ္။


 

Related News