ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေရြးေကာ္ပြဲေကာ္မရွင္ကေန ေရြးေကာက္ခံမယ့္ ေကာ္မတီဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးေရ စုစုေပါင္း (၂၇၃) ဦးပါဝင္တဲ့ ဆန္ခါတင္အမည္စာရင္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၈) ရက္က အတည္ျပဳထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ယခုႏွစ္မတ္လ (၃၁)ရက္မွာ ျပဳလုပ္မယ့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ဖို႕ ေကာ္မတီဝင္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးေရ (၂၇၃) ဦးကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ေနရာ (၆)ေနရာနဲ႔ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဝင္ ေနရာအသီးသီးအတြက္ အဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းခဲ့တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးေရ (၂၇၇) ဦးအထိရွိခဲ့ျပီး မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ႏႈတ္ထြက္သူ (၂)ဦးနဲ႔စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒအရ ပယ္ခ်ခံရသူ (၂) ဦးရွိခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းစိစစ္ရာမွာ ပယ္ခ်ခံရသူ ႏွစ္ဦးက စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒ ၂၇(က)နဲ႔ ၂၉(စ)ျဖစ္တဲ့ ေမြးဖြားစဥ္က မိဘႏွစ္ပါးျဖစ္သူ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႕ မကင္းလြတ္တာေၾကာင့္ပယ္ခ်ခံရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

ေနာက္ဆံုးအျပီးသတ္ စိစစ္ျပီးျဖစ္တဲ့ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၈) ရက္ကေန မတ္လ (၂၉) ရက္အတြင္း မဲဆြယ္ခြင့္ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ မဲဆြယ္ကာလအတြင္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြက မိမိပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္မယ့္ သက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွာ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ခံယူမဲဆြယ္စည္းရံုးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ မဲဆြယ္ခြင့္ကာလမတိုင္ခင္ ၾကိဳတင္မဲဆြယ္တာေတြ စိစစ္ေတြ႔ရွိရင္ ပထမၾကိမ္ေခၚယူသတိေပးမွာျဖစ္ျပီး လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိရင္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒအရ အေရးယူမယ္လို႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ကေျပာပါတယ္။ 

စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ဖို႔ စိစစ္ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြထဲမွာ ျမိဳ႕ေတာ္ေကာ္မတီဝင္ေနရာအတြက္ (၂၇)ဦး၊ ျမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒၊ ျမိဳ႕နယ္အဖြဲ႕ဝင္(၁)နဲ႔ ျမိဳ႕နယ္အဖြဲ႔၀င္(၂) ေနရာအတြက္ (၂၄၆) ဦးပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျမိဳ႕နယ္အနည္းဆံုး ျမိဳ႕နယ္ႏွစ္ျမိဳ႕နယ္ကေန အမ်ားဆံုး ျမိဳ႕နယ္ (၁၂) ျမိဳ႕နယ္အထိပါဝင္တဲ့ မဲဆႏၵနယ္ေျခာက္ခု သတ္မွတ္ထားျပီး မဲေပးရမယ့္သူေတြရဲ႕စာရင္းကိုေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလမကုန္မီ ထုတ္ျပန္ဖို႔ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ 


 

 

Related News