ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ခုႏွစ္)ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပး အပ္ျခင္း အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမူၾကမ္းကုိ  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလုိက္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ခုႏွစ္)ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပး အပ္ရန္ေဆာင္ရြက္ထားမႈနွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ကရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ခုႏွစ္)ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္း တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းေတြကုိ  ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၉)ရက္ က ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၁)ၾကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကတာပါ။ အဆုိပါ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ႔တဲ႔အထဲမွာ  ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ခုႏွစ္)ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီကုိ မနည္းလြန္း မမ်ားလြန္းေသာ ကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္ ျဖစ္တဲ႔(၄၅)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ေကာ္မတီဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက ဦးထြန္းထြန္းဟိန္၊ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးသာ ေအာင္နဲ႔ အဖြဲ႕၀င္၄၁ဦးတုိ႔အပါအ၀င္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးတစ္ဦး၊ အတြင္းေရးမွဴးတစ္ဦးတုိ႔ႏွင့္ဖြဲ႕စည္းသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ရဲ႕ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈေတြအျပီးေနာက္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္)ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ မူၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ကုိ ရယူခဲ႔ရာ ကန္႔ကြက္သူရွိခဲ႔တာေၾကာင့္ စက္ခလုတ္ႏွိပ္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ႔ပါတယ္။ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာမွာ ေတာ႔  ေထာက္ခံဆႏၵမဲ(၃၈၉)မဲနဲ႔ ကန္႔ကြက္ဆႏၵမဲ(၁၉၂)မဲ၊ ၾကားေနဆႏၵမဲ(၃)မဲရရွိခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ခုႏွစ္)ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းနုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ နုိင္ငံေရးပါတီ ၁၄ ခုနဲ႔ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႔အသီးသီးမွ တာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၈)ရက္နဲ႔ (၁၅)ရက္တုိ႔မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တုိ႔နဲ႔  အစည္းအေ၀းနွစ္ၾကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

Related News