(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ(၁)ရက္ကစတင္ခဲ့တဲ႔ လက္ရွိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္မတ္လ (၁၅)ရက္အထိ ငါးလခြဲ ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၁၉၄၀) ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထားတယ္လို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင္႔ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနထံကသိရပါတယ္။ 
ဒီကာလအတြင္း စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း တစ္ေထာင္႔သံုးရာေက်ာ္ရွိတဲ႔ ႏိုင္ငံျခား လုပ္ငန္းအသစ္ (၁၂၅)ခု ထပ္မံ၀င္ေရာက္ခဲ႔ျပီး ျပည္တြင္းမွာရွိျပီးသား ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အရင္းအႏွီးတိုးျမႇင္႔တာနဲ႔ပါ ေပါင္းရင္အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၁၈၄၀) နီးပါးရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ဒါ႔အျပင္ ဒီငါးလခြဲအတြင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြကိုလည္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၁၀၀) ၀န္းက်င္ ၀င္ေရာက္ခဲ႔တာေၾကာင္႔ စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ငါးလခြဲအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၁၉၄၀)ေက်ာ္ ရွိခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။

 (၂၀၁၈) ေအာက္တိုဘာ(၁)ရက္ကေန ျပီးခဲ့တဲ႔ မတ္လ(၁၅)ရက္အတြင္း ျပည္တြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွွံမႈပမာဏ ကေတာ႔ က်ပ္ (၇၉၅)ဘီလီယံေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင္႔ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနရဲ႕ စာရင္းေတြအရသိရပါတယ္။ဒီက်ပ္(၇၉၅)ဘီလီယံေက်ာ္ထဲမွာ က်ပ္(၅၈၉)ဘီလီယံက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအသစ္ (၇၆)ခုရဲ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏျဖစ္ျပီး က်န္တာကေတာ႔ လုပ္ငန္းအေဟာင္းေတြရဲ႕ အရင္းအႏွီးတိုးျမႇင္႔တာျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင္႔တင္ေရးစီမံကိန္း(MIPP)အရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ ကေန (၂၀၃၆) ခုႏွစ္ အထိ ႏွစ္(၂၀) အတြင္း ျပည္တြင္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ(၂၂၀) ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ဖို႔  ေမ်ွာ္မွန္းထား တာျဖစ္ျပီး  (၂၀၂၁)အထိ တစ္ႏွစ္ကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေမရိကန္ေဒၚလာ (၅.၈)ဘီလီယံ၀င္ေရာက္ဖို႔္ လ်ာထား တာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

Related News