နုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနနဲ႔ လူငယ္ေတြအတြက္ အေျပာင္းအလဲႀကီးကုိခံစားရရွိဖုိ႔အတြက္ ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနတယ္လုိ႔ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက  မတ္လ(၂၅)ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ မဂၤလာသီရီဟုိတယ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ လူငယ္ေရးရာမူ၀ါဒဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္(မူၾကမ္း)အတည္ျပဳေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ျပည္တြင္းကလူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ေရွးအစဥ္အဆက္က လူငယ္ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ အျပည့္အ၀ရရွိဖုိ႔နဲ႔ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ ေတြဟာ ေႏွာင့္ေနွးမႈေတြရွိခဲ႔ပါတယ္။

လူငယ္ေတြအေနနဲ႔လည္းမိမိတုိရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ ရရွိဖုိ႔ပါ၀င္ၾကိဳးစားဖုိ႔လုိအပ္ေနျပီး  လူငယ္ေတြအားလုံး တူညီတဲ႔ အခြင့္အေရးေတြကုိ သာတူညီမွ်ရရွိဖုိ႔ လုိအပ္တယ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ ေအးက  ေျပာပါတယ္။လူငယ္ေတြအားလုံး အခြင့္အေရးေတြကုိ သာတူညီမွ်ရရွိဖုိ႔ လူငယ္ေရးရာမူ၀ါဒကုိ ေရးဆြဲထားတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။လူငယ္ေတြအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အခြင့္အေရး၊ အခြင့္အလမ္းေတြ ရရွိေစႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အခ်က္(၁၆) ခ်က္ပါ၀င္တဲ့ လူငယ္ မူ၀ါဒကို အစိုးရကဦးေဆာင္ျပီး (၂၀၁၈)ဇန္န၀ါရီလမွာ အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ထားတာပါ။

လူငယ္မူ၀ါဒအခ်က္ (၁၆)ခ်က္ထဲမွာ လူငယ္နွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူငယ္နွင့္ပညာေရး၊ လူငယ္နွင့္ အလုပ္ကိုင္အခြင့္အလမ္း၊ လူငယ္နဲ႔ နုိင္ငံေရးစသည့္ အခ်က္မ်ားပါ ၀င္ပါတယ္။ ယခုခ်ိန္မွာေတာ့ လူငယ္မူ၀ါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ရာအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ခုကို ေရးဆြဲေနျပီး  မူၾကမ္းအဆင့္အထိေရာက္ရွိေနျပီးျဖစ္ကာ မၾကာခင္မွာ အတည္ျပဳႏုိင္ေတာ့မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ျမန္မာနုိင္ငံမွာ(၂၀၁၄) ခုနွစ္ကေကာက္ယူခဲ႔တဲ႔ လူဦးေရနွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာနုိင္ငံလူဦးေရရဲ႕ (၁၇ဒသမ၈၁)ရာခုိင္ႏႈန္းဟာအသက္(၁၅)နွစ္မွ (၂၄)နွစ္အတြင္းလူငယ္ေတြျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News