ရွင္သန္ေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အေနနဲ႔ ေႏြရာသီမွာ ေရရွားပါးေလ့ရိွတဲ့ ဒလျမိဳ ႔နယ္အတြင္းက ရပ္ကြက္ေတြကို ဧျပီလ (၁၉)ရက္က ေရမ်ားသြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။နွစ္စဥ္ ေႏြရာသီေရာက္တိုင္းဒလျမိဳ ႔နယ္ရွိ ရပ္ကြက္တစ္ခ်ိဳ႕မွာ ေရရွားပါးမႈကို ခံစားေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ဒီရပ္ကြက္ေတြက က်န္စစ္သားရပ္ကြက္ နဲ႔  တပင္ေရႊ ထီးရပ္ကြက္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ဒီရပ္ကြက္ေတြမွာ သံုးေရ သာမက ေသာက္ေရပါ ရွားပါးတာျဖစ္တယ္လို႔ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူကေျပာပါတယ္။ရွင္သန္ေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)အေနနဲ႔ ေႏြရာသိီေရရွားပါးမႈျပႆနာက္ိုၾကိဳတင္ကာကြယ္နို္ုင္ဖို႔ အတြက္ ေႏြရာသ္ီေရာက္တိုု္င္း ေရရွားပါးတဲ့ ေနရာေတြကို ေရလွဴဒါန္းမႈေတြကိုျပဳလုပ္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ေရလွဴဒါန္းရာမွာေတာ့  တစ္ ရက္ကို ရပ္ကြက္(၃)ရပ္ကြက္စီ ခဲြျပီး ေရကားမ်ားျဖင့္ လွဴဒါန္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ရွင္သန္ေရးကူညီမႈအသင္းအေနနဲ႔ ဒလျမိဳ ႔နယ္ရဲ႕ ေႏြရာသီေရရွားပါးမႈကို ေျဖရွင္းနိုင္ဖို႔ အတြက္ ရက္ေပါင္း(၉၀) ေရအလွဴေတာ္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကိီး ဒလျမိဳ ႔နယ္မွာ ဧျပီလ(၇)နာရိီ ကေန ဇူလိုင္လ(၇)ရက္ အထိ(၃)လၾကာ ေရမ်ားလွဴဒါန္းေပးလ်က္ရွိတယ္လိုသိရပါတယ္။


 

Related News