လွ်ပ္စစ္နွင့္အီိလက္ထေရာနစ္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းဆုိင္ရာ ပူးတြဲဆပ္ေကာ္မတီ၏ (၂၇)ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းနွင့္ ဆက္စပ္အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ သဂၤဟဟုိတယ္မွာ ဧျပီလ(၂၂)ရက္ကေန (၂၅)ရက္အထိ ျပဳလုပ္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။လွ်ပ္စစ္နွင္႕ အီလက္ထေရာနစ္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းဆုိင္ရာ ပူးတြဲဆပ္ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ  အာဆီယံေဒသတြင္း လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈနယ္ပယ္ျဖစ္ေပၚေရး၊ ကုန္သြယ္မႈ အတားအဆီးဆုိင္ရာ ေလွ်ာ႔ခ်ေရးနွင့္အာဆီယံေဒသတြင္း လွ်ပ္စစ္နွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းဆုိင္ရာ အျပန္အလွန္သေဘာတူညီခ်က္နွင့္ လွ်ပ္စစ္နွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းဆုိင္ရာထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲမႈ စနစ္ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနရြက္ေနမႈေတြ၊ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနမႈေတြနဲ႔ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္အစီအစဥ္ေတြကုိ သိရွိေစဖုိ႔ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္နွင့္အီိလက္ထေရာနစ္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းဆုိင္ရာ ပူးတြဲဆပ္ေကာ္မတီ၏အစည္းအေ၀းနွင့္ဆက္စပ္အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ အာဆီယံ (၁၀)ႏိုင္ငံမွတာ၀န္ရိွသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ႀကၿပီး (၁)ႏွစ္ကိုႏွစ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။  ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ (၂၀၁၄)ခုနွစ္က (၁၇)ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းကုိ ပထမဆုံးအၾကိမ္ အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပခဲ႔တာျဖစ္ျပီး ယခု(၂၇) ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကုိ ဒုတိယအၾကိမ္ အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News