လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူေတြကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔အတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း(ရန္ကုန္)မွာ သင္တန္းအပတ္စဥ္(၁/၂၀၁၉)ဖြင့္လွစ္ဖို႔အတြက္ သင္တန္းသားေခၚယူေနတာျဖစ္ျပီး ေမလမွာ ဖြင့္လွစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန ကမာၻေအးဘုရားလမ္းရွိ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း(ရန္ကုန္)ကို(၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ဧၿပီလက စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ(၂၅)ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း(ရန္ကုန္)မွာ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီး သူေတြကို လက္ခံမွာျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးေၾကာင္း ေထာက္ခံစာကို ရြာသာႀကီးစိတ္က်န္းမာေရးေဆးရံုနဲ႔အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳေဆးရံုေဆးခန္းေတြရဲ႕ ေထာက္ခံစာရရွိမွသာ တက္ေရာက္နိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သင္တန္းအပတ္စဥ္တစ္ခုမွာ သင္တန္းသားအေယာက္(၂၀)လက္ခံမွာျဖစ္ၿပီး (၁/၂၀၁၉)သင္တန္းအတြက္ သင္တန္းသားေတြကို ဧၿပီလ(၂၂) ရက္မွ ေမလ(၄)ရက္ထိ လက္ခံသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သင္တန္းကိုေတာ့လာမယ့္ ေမလ(၆)ရက္မွာ ဖြင့္လွစ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။သင္တန္းသားေတြကို စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေလ့က်င့္မႈ၊ ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာဖို႔အတြက္အားကစားနည္းေတြအျပင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေတြျဖစ္တဲ့ ဆပ္ျပာဆီလုပ္ငန္းနဲ႔ တံဆိပ္ရိုက္လုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကို သင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သင္တန္းဆင္းၿပီး သင္တန္းသားေတြကိုလည္း ေစတနာ့၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ (၁)ႏွစ္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းျခင္းေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း(ရန္ကုန္)မွာ သင္တန္းအပတ္စဥ္တစ္ခုကို(၃၅)ရက္ၾကာသင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ၿပီး၊ သင္တန္း သားေတြအေနနဲ႔ သင္တန္းအပတ္စဥ္တစ္ခုနဲ႔ လံုေလာက္မႈမရွိပါက သင္တန္းအပတ္စဥ္(၂)ခုအထိသင္ ၾကားေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သင္တန္းအပတ္စဥ္တစ္ခုမွာ သင္တန္းသားအေယာက္(၂၀)လက္ခံတာျဖစ္ၿပီး (၁/၂၀၁၉)သင္တန္းကို လာမယ့္ ေမလ(၆)ရက္မွာ ဖြင့္လွစ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News