ျပည္တြင္းကုိယခု(၂၀၁၉)ခုနွစ္ဇန္န၀ါရီလကေန ဧျပီလအထိ ေလးလတာကာလအတြင္း နုိင္ငံတကာခရီးသြား ျပည္ပဧည္႕သည္(၁.၅)သန္းေက်ာ္၀င္ေရာက္ထားတယ္လုိ႔ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးအုန္းေမာင္ကေမလ(၂၁) ရက္ကေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနရုံး မွာျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ျပည္သူ႔ အတြက္ တတိယတစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ႔မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္တဲ႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာေျပာၾကားခဲ႔တာပါ။ ယခုနွစ္ေလးလတာကာလအတြင္းျပည္တြင္းကုိ၀င္ေရာက္ခဲ့တဲ႔ နုိင္ငံတကာခရီးသြား ျပည္ပဧည့္သည္္ အေရအတြက္ဟာ (၁၅၀၂၄၀၄)ဦး ရွိခဲ႔ျပီးခဲ႔တဲ႔ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ကာလတူနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက  (၂၃) ရာခုိင္ႏႈန္းတိုးလာတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ 

ယခုလုိနုိင္ငံတကာခရီးသြား ျပည္ပဧည့္သည္္ မ်ားပိုမိုတိုးတက္၀င္ေရာက္လာတာဟာ နုိင္ငံအခ်ိဳ႕အေပၚ ဗီဇာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းေျဖေလ်ာ့ေပးမႈေတြ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမွင့္တင္နုိင္ေရးအတြက္ နုိင္ငံတကာခရီးသြားျပပြဲေတြမွာ ၀င္ေရာက္ျပသနုိင္ခဲ႔တာေတြြေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လုိ႔ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးအုန္းေမာင္ေျပာပါတယ္။ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ၾကီးဌာနအေနနဲ႔  ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေစေရးအတြက္  တစ္နုိင္ငံလုံးလႊမ္းျခဳံနုိင္မည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပင္မစီမံကိန္း (၂၀၂၀-၂၀၂၅)ကုိ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊ တုိင္းေဒသၾကီးနဲ႔ ျပည္နယ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ပူးေပါင္းေရးဆြဲလ်က္ရွိျပီး တုိင္းေဒသၾကီးနဲ႔ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ား၊ပြဲေတာ္မ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားနွင့္ပတ္သက္တဲ႔သတင္းအခ်က္ အလတ္ ေတြကုိ စုစည္းျခင္းေတြေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

ျမန္မာနုိင္ငံကုိ ျပီးခဲ႔တဲ႔ (၂၀၁၇)တစ္ႏွစ္လုံး နုိင္ငံတကာခရီးသြား ျပည္ပဧည့္သည္္(၃.၄၄)သန္းေက်ာ္ နဲ႔ (၂၀၁၈)တစ္နွစ္လုံး နုိင္ငံတကာခရီးသြား ျပည္ပဧည့္သည္္ (၃.၅၅)သန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့တယ္လုိ႔သိရပါ တယ္။

 

Related News