သယံဇာတႏွင္႕သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန အေနနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာ ဆင္စခန္းအခု (၂၀)ကုိ  ဖြင့္လွစ္ထား ျပီးျဖစ္တယ္လုိ႕ ေမလ(၂၁) ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရိွ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနရုံးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔  နုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ျပည္သူ႕ အတြက္ တတိယတစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ႔မႈမ်ားနွင္႕ ပတ္သက္တဲ႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက သိရပါတယ္။ျပည္တြင္းမွာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေတြကုိ ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး  တစ္နုိင္ငံလုံးမွာ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း အပါအ၀င္ ပဲခူးရုိးမအတြင္း သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကုိ (၁၀)နွစ္ရပ္နားလုိက္တာပါ။

သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းေတြ ေလွ်ာ့ခ်လုိက္တဲ႔ အတြက္ ဆင္၀န္ထမ္းေတြ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းရရွိေစရန္နဲ႔ ျပည္သူမ်ားစိတ္အပန္းေျဖေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ဆင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အေျခခံေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္အတြက္ ျပည္တြင္းမွာ ဆင္စခန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ႔တာလုိ႔ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္ရီက ေျပာပါတယ္။ 

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန အေနနဲ႔ ဆင္စခန္းမ်ားကုိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာနွစ္မွ စတင္္ျပီး တုိးခ်ဲ႔ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ျပည္သူ႔အတြက္ ဒုတိယတစ္နွစ္တာကာလမွာေတာ့ ဆင္စခန္း(၁၂)ခု ဖြင့္လွစ္နုိင္ခဲ႔ ျပီး ယခု တတိယတစ္နွစ္တာကာလအတြင္းမွာေတာ႔ ဆင္စခန္း(၈)ခုကို တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္နုိင္ခဲ႔တာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းမွာ ဆင္စခန္းအခု(၂၀)ခုအထိ ရွိသြားျပီလုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္လုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀နဲ႔ ကုိက္ညီတဲ႔ ေနရာေတြမွာ ဆင္စခန္းေတြကုိ ထပ္မံတုိးခ်ဲ႔ဖြင့္လွစ္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

နုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနနဲ႔ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ရာ  ယခု၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းမွာေတာ့ နွစ္စဥ္ေတာထြက္ပမာဏ၏ ကၽြန္းသစ္ (၃၉)ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ သစ္မာ(၂၇)ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႔ကုိသာ ထုတ္လုပ္ခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News