ျမန္မာႏိုင္ငံတကၠသိုလ္မ်ား သုေတသနညီလာခံကို ေမလ(၂၄)ရက္နဲ႕ (၂၅)ရက္မွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ၀ိဇၨာခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံတကၠသိုလ္မ်ား သုေတသနညီလာခံကို အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္ နဲ႔ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား ေကာ္မတီတို႔က ပူးေပါင္းက်င္းပတာျဖစ္ၿပီး ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနကေထာက္ပံ့ ကူညီေပးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ညီလာခံမွာ တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုရဲ႕ ပညာရပ္(၉)ခုျဖစ္တဲ႔ ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံ၊ အင္ဂ်င္နီယာနဲ႕ နည္းပညာရပ္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာရပ္မ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာပညာရပ္မ်ား၊ ေဆးႏွင့္ေဆးႏွီးႏြယ္ပညာရပ္မ်ား၊ ဘာသာယဥ္ေက်းမႈနွင့္အႏုပညာရပ္မ်ား၊ သစ္ေတာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးပညာရပ္မ်ားနဲ႔ ဆရာအတတ္ပညာရပ္စတဲ႔ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ သုေတသန စာတမ္းဖတ္ပြဲကိုပါ ထည့္သြင္းက်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

တကၠသိုလ္မ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတက္ဖို႔နဲ႕ ႏိုင္ငံထြန္းကားဖို႔ေဆာင္ရြက္ရာမွာ သုေတသနျပဳျခင္းက အေရးၾကီးတာေၾကာင့္ ဒီလိုသုေတသနစာတမ္းဖတ္ပြဲကို က်င္းပေနတာျဖစ္ၿပီး ဒီစာတမ္းဖတ္ပြဲကတစ္ဆင့္ သုေတသီအခ်င္းခ်င္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔ နဲ႔ ျပည္တြင္းကတကၠသိုလ္ေတြကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တကၠသိုလ္မ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲရာမွာ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းကအေရးၾကီးေၾကာင္းသိရွိေစဖို႔ ရည္ရြယ္တာျဖစ္ပါတယ္။

သုေတသနစာတမ္းဖတ္ပြဲ အတြက္ ျပည္တြင္းရွိတကၠသိုလ္(၁၇၃)ခုကေန ဘာသာရပ္(၉)ခုအတြက္ စာတမ္းေပါင္း(၉၀၀)ေက်ာ္ တင္သြင္းခဲ့တယ္လို႔သိရၿပီး အေကာင္းဆံုးစာတမ္းအတြက္ ဆုမ်ားလည္းခ်ီးျမွင့္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။အခုျပဳလုပ္ေနတဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတကၠသိုလ္မ်ား သုေတသနညီလာခံကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး၊အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားေကာ္မတီ နဲ႔ တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုမွ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားတက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါတယ္။

 

Related News