ျမန္မာ့စီးပြားေရး ၀န္းက်င္ညႊန္းကိန္း(၂၀၁၉)အားထုတ္ေ၀ျခင္းႏွင့္မိတ္ဆက္ျခင္းကုိ ဇြန္လ(၁၃)ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ ရွိတဲ႔ Park Royal Hotelမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ျမန္မာ့စီးပြားေရး၀န္းက်င္ညႊန္းကိန္း (၂၀၁၉)ကုိ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ထုတ္ေ၀မိတ္ဆက္ခဲ႔တာပါ။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး၀န္းက်င္ ညႊန္းကိန္းကုိတုိင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္(၁၄)ခုနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ နုိင္ငံအႏွံ႔မွ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ထုတ္လုပ္ေရးက႑မွ လုပ္ငန္းေပါင္း(၄၈၇၄)ခုကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ႔တာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူရာမွာ ညႊန္းကိန္း(၁၀)ခုကုိ အဓိကထားျပီး ေကာက္ယူခဲ႔တာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏အထူးစီမံကိန္းမ်ားယူနစ္ မန္ေနဂ်ာ မမီကီေက်ာ္ျမင့္က ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရး၀န္းက်င္ ညႊန္းကိန္း(၂၀၁၉)အတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာမွာအဓိက ေတြ႔ရွိခ်က္(၆)ခ်က္ကုိ ေတြ႔ရွိခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အဆုိပါအခ်က္ေတြထဲမွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ (၈၅)ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အနည္းဆုံး တရား၀င္မွတ္ပုံတင္၊ သက္ေသခံစာရြက္စာတမ္းတစ္ခုရွိျခင္း၊ နုိင္ငံတကာနဲ႔ နႈိင္းယွဥ္ပါက လုပ္ငန္းတရား၀င္ လည္ပတ္ရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ရျပီးေနာက္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္စည္းကမ္းပုိင္းနွင့္စီမံမႈဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား နည္းပါးျခင္းေတြကုိ ေတြ႔ရွိခဲ့ရတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းမီလုပ္သားမ်ားအထူးသျဖင့္ ပညာရွင္ႏွင့္မန္ေနဂ်ာမ်ား ရွားပါးျခင္းက အဓိကအခက္အခဲတစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ရွိေနသလုိ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား အရည္အေသြးနိမ့္က်မႈကလည္း အခက္အခဲတစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ရွိေနတယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရပါတယ္။အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းအေနနဲ႔ ယခုျမန္မာ့စီးပြားေရး၀န္းက်င္ ညႊန္းကိန္း (၂၀၁၉)ကုိ ပထမဦးဆုံအၾကိမ္ အျဖစ္ေကာက္ယူခဲ႔တာျဖစ္ျပီး ဒုတိယအၾကိမ္ထပ္မံေကာက္ယူသြားဖုိ႔လည္း အစီအစဥ္ရွိတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News