၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွာ MTSH ရွယ္ယာစုရဲ႕ အေျခခံ၀င္ေငြ(၂၈)ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္လာခဲ့တယ္လို႕ ဇူလိုင္လ(၈)ရက္က ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းရံုးမွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပဲြမွသိရပါတယ္။ MTSH အေနနဲ႕ လက္ရွိမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑အသီးသီးရဲ႕လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနတဲ႔ အေျခအေနေတြ၊ ေငြေၾကး တိုးတက္မႈစံႏႈန္းေတြ၊အနာဂတ္အလားလာေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ၊အစုရွယ္ယာရွင္ေတြအတြက္ရပိုင္ခြင္႔ေတြ၊ျပည္သူေတြအက်ိဳးရွိေစမယ့္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနမႈေတြစတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို အမ်ားျပည္သူေတြနဲ႔လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ ရည္ရြယ္ျပီးျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။
ရွင္းလင္းပဲြမွာေတာ့ (၂၀၁၇-၂၀၁၈)ဘ႑ာႏွစ္ရဲ႕ ၀င္ေငြပိုင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာေတြ၊ယခု(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ဘ႑ာႏွစ္ရဲ႕ (၂၈)ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္လာရတဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြအျပင္ ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း MTSH အေနနဲ႔ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္သြားမယ့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာေတြကို အသိေပးေျပာၾကားခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာသီလ၀ါ SEZ ဟိုးဒင္းပတ္ဘလစ္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီလီမီတက္ (MTSH)  ကို (၂၀၁၃)ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး (၂၀၁၆)ခုႏွစ္၊ေမလ(၂၀)ရက္မွာ MTSH ဟာ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းမွာ ဒုတိယေျမာက္စာရင္း၀င္ကုမၸဏီအျဖစ္ စာရင္း၀င္ႏိုင္ခဲ႔တယ္လို႔သိရပါတယ္။


 

 

Related News