ေလထုညစ္ညမ္းေနမႈကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဇူလိုင္လ(၁၀)ရက္ က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Novotel Hotel မွာ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈအဆင့္နည္းသည္ျဖစ္ေစ၊မ်ားသည္ျဖစ္ေစ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာထိေတြ႕ခံရမႈေၾကာင့္ လူေတြမွာ ပန္းနာရင္က်ပ္ျခင္းကို ပိုမိုဆိုးရြားေစျခင္း၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ေလျဖတ္ျခင္း၊ အဆုတ္ကင္ဆာနဲ႔ အရြြယ္မတိုင္မီ ေသဆံုးျခင္းတို႔ကို ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သလို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈေတြလည္းရွိတာေၾကာင့္ လက္ရွိမွာ ကာကြယ္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကို ရွာေဖြေဆာင္ရြက္ ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကလည္း ေလထုညစ္ညမ္းမႈေတြအတြက္ အမႈန္နဲ႔ ဓာတ္ေငြ႔ေတြကို (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ကစၿပီး (၅)ႏွစ္တာစီမံခ်က္နဲ႔ တိုင္းတာေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။အထက္ေဖာ္ျပပါ ေလထုညစ္ညမ္းမႈတိုင္းတာျခင္းမွာေတာ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကို အပိုင္း(၄)ပိုင္း ပိုင္းျခားကာ တိုင္းတာေဆာင္ရြက္ ေနတာပါ။ တိုင္းတာျခင္းစတင္တဲ႔ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ကေန(၂၀၁၉)ခုႏွစ္အထိ အခ်က္အလက္ေတြအရ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရဲ႕ ေလထုညစ္ညမ္း ျခင္းက ေႏြရာသီမွာ ကာဗြန္မိုေအာက္ဆိုဒ္၊ မီသိန္းဓာတ္ေငြ႔နဲ႔အမႈန္ေတြထြက္ရွိမႈမ်ားၿပီး မိုးရာသီမွာေတာ့ တိုင္းတာမႈစံခ်ိန္စံႏႈန္းနဲ႔ အညီ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြက္ ေလထုတိုင္းတာျခင္း(၅)ႏွစ္တာစီမံခ်က္ျပီးတဲ႔ (၂၀၂၀)ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ (၅)ႏွစ္တာတိုင္းတာထားတဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြကို စိစစ္အကဲျဖတ္ၿပီး ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ကာ အမႈန္နဲ႔အႏၱရာယ္ရွိ ဓာတ္ေငြ႔ထြက္ရွိမႈေလွ်ာ့ေရးေတြကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သိရပါတယ္။

 

 

Related News