တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကို ဇူလိုင္လ(၁၁)ရက္က IBC မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ကေလးသူငယ္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢညီလာခံသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ကို (၁၉၈၉)ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ(၂၀)ရက္မွာ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံက အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့လို႔သိရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ စာခ်ဳပ္မွာပါတဲ့အတိုင္း ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး အေျခခံမူ (၄)ရပ္ျဖစ္တဲ့ အသက္ရွင္သန္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိေစေရးနဲ႔ လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစေရး စတာေတြကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒါက္တာေကသီေက်ာ္ကေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕လူမႈေရး၀န္ႀကီးက ဥကၠ႒ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားထားရွိကာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ၊ NGO/INGO ေတြနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အခုလို တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းမွတဆင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေရွ႕ဆက္ရမယ့္လုပ္ငန္းေတြကို ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းၾကမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါျပဌာန္းခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္တဲ့အေနနဲ႔ (၁၉၉၃) ခုႏွစ္မွာ ကေလးသူငယ္ဥပေဒ၊ (၂၀၀၁)ခုႏွစ္မွာ ကေလးသူငယ္နည္းဥပေဒကို ျပဌာန္းထားရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာမွတာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ NGO/INGO မွ တာ၀န္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ပါတယ္။

 

 

Related News