ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းကဦးစီးျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားေတြ႔ဆံုပြဲကို ဇူလိုင္လ(၁၂)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ Summit Park View Hotel မွာျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းရဲ႕ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမယ္႔ ေဘးဒဏ္ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏိုင္စြမ္းျမင့္မားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစဖို႔၊ ၊ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ႔ ေစတနာ့လုပ္ငန္းေတြကို အက်ိဳးတူပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏို္င္ေစဖို႔အျပင္ မိတ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ ေတြ႔ဆံုပဲြမွာ ျမန္မာႏို္င္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒ(မူၾကမ္း)အေၾကာင္းအရာေတြ၊ (၁၃)ၾကိမ္ေျမာက္ ၾကက္ေျခနီညီလာခံနဲ႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအေၾကာင္းအရာေတြ၊အသင္းနဲ႔လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑အေၾကာင္းအရာေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူေတြက ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းအေနနဲ႕ အခုလို လူမႈအဖဲြ႔အစည္းေတြနဲ႕ ေတြ႔ဆံုပဲြဟာ (၁၃)ၾကိမ္ေျမာက္ ေတြ႔ဆံုပဲြျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News