မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာအေျခခံမုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္နည္းအခမဲ့သင္တန္းကုိဇူလုိင္လ (၁၁)ရက္ကမႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွာဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ယခုဖြင့္လွစ္တဲ့အေျခခံမုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္နည္းအခမဲ့သင္တန္းကုိမႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊တက္ဟုန္ျပည္နယ္ခဲြကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကုိယ္စားလွယ္ရုံး၊တက္ဟုန္ျပည္နယ္ခဲြသိပၸံႏွင့္နည္းပညာသတင္းအခ်က္အလက္အင္စတီက်ဳတုိ႔ကပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္တာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အခုလိုဖြင့္လွစ္သင္ၾကားတာဟာလူငယ္ေတြအတြက္အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ေတြရရွိေစဖုိ႔၊မုိဘုိင္းဖုန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြသိရွိေစဖုိ႔နဲ႔ကြ်မ္းက်င္တဲ့လုပ္သားေတြရရွိေစဖုိ႔ရည္ရြယ္ၿပီးဖြင့္လွစ္သင္ၾကားတာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။အေျခခံမုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္နည္းအခမဲ့သင္တန္းကုိသင္တန္းသား (၃၀) ဦးတက္ေရာက္ေနၿပီးသင္တန္းကာလအေနနဲ႔ (၁၅)ရက္ၾကာသင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒီသင္တန္းမွာဖုန္းတစ္လုံးရဲ႕လုပ္ေဆာင္ပုံအဆင့္ဆင့္္နဲ႔ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအသုံးျပဳပုံေတြ၊ဖုန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ Hardwareပုိင္း၊ Software ပုိင္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းနည္းက႑ေတြကုိအေသးစိ္တ္သင္ၾကားပုိ႔ခ်သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊တက္ဟုန္ျပည္နယ္ခဲြကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကုိယ္စားလွယ္ရုံးတုိ႔ပူးေပါင္းၿပီးအေျခခံမုိဘုိင္းဖုန္းျပဳျပင္နည္းသင္တန္းအျပင္္စားဖုိမွဴးမြမ္းမံသင္တန္းကုိလည္းဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

Related News