ေျမာင္းျမျမိဳ႕နယ္အတြင္းက  ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွမႈနဲ႔ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးေပးခန္းေတြရရိွေအာင္ေဆာင္ ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျမာင္းျမလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ေျပာပါတယ္။ ေျမာင္းျမျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ေက်းရြာေပါင္း(၅၀၀)ေက်ာ္ရိွျပီး ဒီေက်းရြာေတြက ပထ၀ီအေနအထားမတူတဲ့အျပင္ ျမိဳ႕နယ္နဲ႔ အလွမ္းေ၀းကြာတဲ့ ေက်းလက္ေဒသေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေျမာင္းျမျမိဳ႕နယ္မွာရိွတဲ့ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ က်န္းမာေရး ေဆးေပးခန္းေတြ လိုအပ္ခ်က္ရိွေနသလို လွ်ပ္စစ္မီးကလည္း လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္ေပၚေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းလက္ေဒသ ေတြမွာ လွ်ပ္စစ္မီးလိုအပ္ခ်က္ရိွေနတာေၾကာင့္ ဆိုလာစနစ္ကို အသံုးျပဳေနၾကတာျဖစ္ျပီး ေျမာင္းျမတစ္ျမိဳ႕နယ္လံုးကို (၂၀၂၀-၂၀၃၀)ျပည့္ႏွစ္မွာ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန(၂)ခုနဲ႔ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ (၁၀)ခုကို  ရရိွေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျမာင္းျမျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ေျပာပါတယ္။

ေျမာင္းျမျမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္နွင့္ပူးေပါင္းျပီး ေဆာင္ရြက္တာေတြရိွသလို ICP စီမံကိန္းေတြလည္း လုပ္ေဆာင္တာေတြရိွပါတယ္။ ICP စီမံကိန္းမွာ ေက်းလက္ေဒသေတြကို ဆိုလာ မီးတပ္ဆင္ေပးတာက (၂၀၁၇)ခုႏွစ္မွာ ေက်းရြာ (၅၉) ရြာ၊ ဆုိလာယူနစ္ေပါင္း (၂၈၀၀)ေက်ာ္၊ (၂၀၁၈) ခုနွစ္မွာ ေက်းရြာ (၇)ရြာကို ဆုိလာယူနစ္ေပါင္း (၃၀၀)ေက်ာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီးျဖစ္သလို အခု (၂၀၁၉) ခုနွစ္မွာ ေက်းရြာ (၁၁) ရြာကို ဆုိလာစနစ္ေတြ တပ္ဆင္သြားဖို႔ ရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေျမာင္းျမျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရိွတဲ့ေက်းလက္ေဒသေတြဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီး အျပင္ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ပညာေရး၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနေတြကိုလည္း အစိုးရ အေနနဲ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News