ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္(၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကာလအတြင္း နုိင္ငံေတာ္ အတြက္ ႏွစ္စဥ္မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ဥပေဒၾကမ္း(၃)ခု ကုိ အတည္ျပဳျခင္းမ်ား ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားရမယ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က ဇူလုိင္လ(၁၅)ရက္ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစေန႔မွာၾကိဳဆုိ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားစဥ္ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ႔တာပါ။ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကာလအတြင္း နုိင္ငံေတာ္အတြက္ နွစ္စဥ္ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြက္ နုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္း၊ ျပည္ေထာင္စု၏ဘ႑ာေငြအရအသုံး ဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အခြန္အေကာက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတုိ႔နဲ႔စပ္လ်ဥ္းျပီး ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳျခင္းကုိ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က ေျပာပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္တဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ ၾကရမွာ ျဖစ္သလုိ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွာရွိေနတဲ႔ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားေဆြးေႏြး  အတည္ျပဳျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ အျခားလႊတ္ေတာ္ ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ဦးစားေပးအလုိက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ကေျပာပါတယ္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကုိ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ (၁၀)ပတ္တာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားဖုိ႔ လ်ာထားျပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ပုိမုိမ်ားျပားတဲ႔လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြကုိေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္တဲ႔အတြက္ အခ်ိန္ကုိအက်ိဳးရွိစြာအသုံးခ်ဖုိ႔ လုိအပ္မွာျဖစ္တယ္လုိ႕ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကက ေျပာပါတယ္။

 

 

Related News