လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ မူးယစ္ေဆး ျဖတ္ၿပီးသူေတြကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔အတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း (ရန္ကုန္)မွာ သင္တန္းအပတ္စဥ္(၂/၂၀၁၉)ကို ဇူလိုင္လ(၁၇)ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ 

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန ကမာၻေအးဘုရားလမ္းရွိ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း (ရန္ကုန္) ကို(၂၀၁၇)ခုႏွစ္  ဒီဇင္ဘာလ (၂၅)ရက္ကဖြင့္လွစ္ခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။အဲ့ဒီ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း(ရန္ကုန္) မွာမူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီး သူေတြကိုလက္ခံမွာျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးေၾကာင္းေထာက္ခံစာကိုေတာ့ ရြာသာႀကီးစိတ္က်န္းမာေရးေဆးရံုနဲ႔အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳေဆးရံုေဆးခန္းေတြရဲ႕ ေထာက္ခံစာရရွိမွသာ တက္ေရာက္နိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ သင္တန္း အပတ္စဥ္တစ္ခုမွာ သင္တန္းသား(၂၀)ဦးလက္ခံမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

သင္တန္းသားေတြကိုေတာ့စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေလ့က်င့္မႈ၊ ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာဖို႔အတြက္အားကစားနည္းမ်ား အျပင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေတြျဖစ္တဲ့ ဆပ္ျပာဆီလုပ္ငန္းနဲ႔ တံဆိပ္ရိုက္လုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကို သင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။သင္တန္းဆင္းၿပီးသင္တန္းသားေတြကိုလည္းေစတနာ့၀န္ထမ္းေတြက(၁)ႏွစ္အထိ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းျခင္းေတြလုပ္ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း(ရန္ကုန္)မွာ သင္တန္းအပတ္စဥ္တစ္ခုကို(၃၅)ရက္ၾကာသင္ၾကားေပးတာျဖစ္ၿပီး၊ သင္တန္းသားေတြအေနနဲ႔ သင္တန္းအပတ္စဥ္တစ္ခုနဲ႔လံုေလာက္မႈမရွိပါက သင္တန္းအပတ္စဥ္(၂)ခုထိသင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News