ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဦေသာင္းထြန္းနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအာဆီယံႏိုင္ငံေတြကသံအမတ္ေတြရန္ကုန္မွာေတြ႕ဆံုခဲ႔ပါတယ္။ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင္႔ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးျဖစ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ဥကၠ႒လည္းျဖစ္တဲ႔ဦးေသာင္းထြန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအာဆီယံႏိုင္ငံေတြရဲ႕သံအမတ္ေတြ သံရံုးတာ၀န္ခံေတြနဲ႔ရန္ကုန္ျမိဳ႕ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္မွာေတြ႕ဆံုခဲ႔တာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုအာဆီယံႏိုင္ငံေတြကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြပိုမို၀င္ေရာက္ႏိုင္ဖို႕ဖိတ္ေခၚခဲ႔သလို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြကိုလည္း ဥကၠ႒ဦးေသာင္းထြန္းကအသိေပးရွင္းျပခဲ႔ပါတယ္။

အခုေတြ႔ဆံုမႈမွာဥကၠ႒ဦးေသာင္းထြန္းနဲ႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တာ၀န္ရွိသူေတြလည္း ပါ၀င္ခဲ႔ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဦးေသာင္းထြန္းကသံအမတ္ေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ေရရွည္စီမံကိန္းျဖစ္တဲ႔ MIPP နဲ႔ပတ္သက္ျပီးရွင္းျပခဲ႔သလို၊ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္တဲ့ကုမၸဏီဥပေဒသစ္စတင္က်င့္သံုးေနတာေတြ၊အဂတိတိုက္ဖ်က္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္းေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔၀န္းက်င္ေကာင္းေတြနဲ႔စီးပြားေရးတိုးတက္ေနမႈအညႊန္းေတြအၾကာင္းနဲ႔အစုိးရရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမူ၀ါဒေတြကိုလည္းအသိေပးခဲ႔ပါတယ္။

ဒါေၾကာင္႔အာဆီယံရဲ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြပိုမို၀င္ေရာက္လာဖို႔ဖိတ္ေခၚခဲ႔သလိုအစုိးရရဲ႕ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ေပၚလစီေတြကိုလည္းရွင္းျပခဲ႔ပါတယ္။(၁၉၈၈)ခုႏွစ္ကေနလက္ရွိအခ်ိန္အထိႏွစ္ေပါင္း(၃၀) ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေမရိကန္ေဒၚလာ (၈၀)ဘီလီယံေက်ာ္၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။ဒီထဲမွာအာဆီယံႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္တဲ႔စကၤာပူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြက (၂၁)ဘီလီယံေက်ာ္နဲ႔အမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

 

Related News