အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကိုဇူလိုင္လ(၂၁)ရက္ကေနျပည္ေတာ္ Horizon Lake View ဟိုတယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚမွာနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရးကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္းကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမယ့္လုပ္ငန္းေတြမွာသက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြအားလံုးနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရထက္၀က္ေက်ာ္ဟာအမ်ိဳးသမီးေတြျဖစ္ျပီးဒီအမိ်ဳးသမီးေတြရဲ႕အင္အားကိုဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္တဲ့အပိုင္းေတြမွာအသံုးခ်မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာဒီထက္မကပိုမိုဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မယ္လုိ႔လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးကေျပာပါတယ္။အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကိုတိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးကလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားသူေတြ၊လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာနကတာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔ကတက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနတဲ့ေဒသအတြင္းကအမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္အခြင့္အေရးေတြရရွိေစဖို႔၊ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြမခံရေစဖို႔နဲ႔အၾကမ္းဖက္မႈေတြပေပ်ာက္ဖို႔အတြက္အစိုးရကဦးေဆာင္ျပီးကုလသမဂၢအပါအ၀င္အဖြဲ႔အစည္းေတြအားလံုးနဲ႔ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားနည္းမ်ိဳးစံုျခင့္ခြဲျခားမႈပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္းကို၁၉၉၇ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္လ (၂၂)ရက္မွာသေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တာျဖစ္ျပီးစာခ်ဳပ္အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္တာေၾကာင့္ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရကအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ဘ၀ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ားမရွိေစေရးတို႔ကိုေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

 

Related News