ေမရီခ်က္(ပ္)မင္းနားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္းမွာနားၾကားကိရိယာတပ္ဆင္ထားတဲ့ကေလးေတြနဲ႔နားခြဲစိတ္ထားတဲ့ကေလးေတြကိုအသံပိုင္းအဓိကထားၿပီးအတန္းပညာကိုသင္ၾကားေပးေနပါတယ္။လာမယ့္ (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ပညာသင္ႏွစ္မွာေတာ့အသံပိုင္းအဓိကထားၿပီးအတန္းပညာသင္ၾကားတာကို Grade-4 အထိတိုးျမႇင့္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။မင္းနားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္းမွာအသံပိုင္းအဓိကထားၿပီးအတန္းပညာသင္ၾကားေပးတာကအၾကားအာရံုအနည္းငယ္သာရရွိတဲ့ကေလးေတြအတြက္အဆင္ေျပတယ္လို႔သိရပါတယ္။

အၾကားအာရံုျပန္လည္ရရွိလာတဲ့ကေလးေတြအေနနဲ႔အေျပာအာရံု ျပန္လည္ရရွိဖို႔အတြက္အသံပိုင္းေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ကေလးေတြကိုစာသင္ၾကားရာမွာအၾကားအာရံုရရွိမႈေပၚမူတည္ၿပီးသင္ၾကားရတာေၾကာင့္သင္ၾကားေရးမွာသာမန္ကေလးေတြထက္အခ်ိန္ပိုယူရတယ္လို႔ဆရာမေတြကေျပာပါတယ္။ဒီလိုအသံပိုင္းအဓိကထားၿပီးအတန္းပညာသင္ၾကားေပးရာမွာတိုးတက္မူရွိလာတဲ့ကေလးေတြကိုမိဘေတြနဲ႔တိုင္ပင္ၿပီးအစိုးရေက်ာင္းကိုေျပာင္းေပးျပီးပညာဆက္လက္သင္ၾကားေနပါတယ္။

ဒါ့အျပင္အသံပိုင္းသင္ၾကားေပးဖို႔အတြက္လိုအပ္ခ်က္ရွိတဲ့ကေလးေတြကိုေတာ့ေမရီခ်က္(ပ္)မင္းနားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္းမွာအတန္းပညာဆက္လက္သင္ယူေစတယ္လို႔သိရပါတယ္။
ေမရီခ်က္(ပ္)မင္းနားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္းမွာလက္ရွိအသံပိုင္းအဓိကထားၿပီးအတန္းပညာသင္ၾကားေနတာမူႀကိဳမွာ(၉)ဦး၊ Kg တန္းမွာ (၉)ဦး၊ Grade-1 မွာ(၇)ဦး၊ Grade-2 မွာ (၇)ဦးနဲ႔ Grade-3 မွာ(၅)ဦးစုစုေပါင္း (၃၅)ဦးရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News