အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖဲြ႔မွာ  (၂၀၁၉)ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ေနာက္ဆံုး အပတ္အထိ လူမႈဖူလံုေရးအာမခံ အလုပ္သမား(၁.၃၈)သန္းေက်ာ္ထိရွိလာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖဲြ႔ မွာ (၂၀၁၂)ခုႏွစ္ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ စတင္က်င့္သံုးစဥ္က အာမခံ အလုပ္သမား(၇)သိန္းေက်ာ္သာရွိခဲ့ၿပီး အခု(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လေနာက္ ဆံုးအပတ္အထိ လူမႈဖူလံုေရးအာမခံအလုပ္သမား(၁.၃၈)သန္းေက်ာ္ထိ ရွိလာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအေနနဲ႔ အက်ံဳး၀င္လုပ္ငန္းဌာနေပါင္း (၁၃၃၀၀)ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းမွာ အက်ံဳး၀င္အလုပ္ဌာနေပါင္း(၁၂၆၉၉)ဌာနမွ အာမခံအလုပ္သမားေပါင္း(၉၄၅၃၂၉)ဦးရွိတာေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအေနနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ အာမခံ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ (၆၉.၄၈)ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လက္ရွိမွာ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕အေနနဲ႔ လူမႈဖူလံုေရးအာမခံထည့္၀င္ေၾကး စုေဆာင္းေငြေပါင္း က်ပ္(၃၆၀)ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွာ အပ္ႏွံထား တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒအရ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္ေတြကိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူမႈဖူလံုေရးအစည္းအေ၀းကို က်င္းပၿပီး စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြ၊ ဌာနဆိုင္ရာမွတာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕အေနနဲ႔ (၂၀၁၂)ခုႏွစ္ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒပါ အာမခံစနစ္(၆)မ်ိဳး ထဲကမွ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံအလုပ္သမားေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ အဖဲြ႔ပုိင္ေဆးရုံႀကီး (၃)ရုံ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေဆးခန္း (၉၆) ခန္း၊ ဌာနႀကီးေဆးခန္း (၅၇) ခန္း၊ကဲ၀ဲလ္ေဆးခန္း (၅) ခန္း၊ တုိင္းရင္းေဆးကုခန္း (၁) ခန္း၊ PPS စနစ္ေဆးခန္း(၇)ခန္း၊ ေရြ႔လ်ားေဆးကုသယာဥ္ (၂) စင္းတုိ႔နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News