ကုမၸဏီဥပေဒသစ္မွာ အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္စနစ္ကိုက်င္႔သံုးတာျဖစ္ျပီး ကုမၸဏီေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ တစ္ခ်ိဳ႕ ကိုလည္း အြန္လိုင္းမွာ အလြယ္တကူၾကည္႔ရႈႏိုင္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမယ္႔ ကုမၸဏီရဲ႕ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ကို ထပ္မံသိရွိလိုရင္ေတာ႔ အခေၾကးေငြေပးျပီး ၾကည္႔ရႈရ မွာ ျဖစ္တယ္လို႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင္႔ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံက သိရပါတယ္။အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ စနစ္(MyCo) မွာေတာ႔ ကုမၸဏီတစ္ခုမွာရွိတဲ႕ ဒါရိုက္တာေတြရဲ႕ေနရပ္လိပ္စာ၊ သင္းဖြဲ႕ စည္းမ်ဥ္း၊ ရင္းႏီွးေငြထည္႔၀င္သူေတြ၊အပါအ၀င္ အမ်ားျပည္သူကို ထုတ္ေဖာ္ျပသထားျခင္းမရွိတဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြအတြက္ အခေၾကးေငြေပးျပီး ရယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ ဒီအခ်က္အလက္ေတြအတြက္ လိ်ွဳ႕၀ွက္ထားလို႕မရဘူးလို႕ DICA ရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကေျပာပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း ကုမၸဏီေတြ အခ်က္အလက္မမွန္မကန္ မွတ္ပံုတင္တာအတြက္ စစ္ေဆးမွာမဟုတ္ေပမယ္႔ တစ္ခ်ိန္မွာ ျပန္လည္တိုင္ၾကား မႈရွိပါက ေထာင္ဒဏ္အထိ ျပစ္ဒဏ္ပိုင္း ေတြပါ၀င္တယ္လို႕သိရပါတယ္။လက္ရွိမွတ္ပံုတင္ထားတဲ႕ ကုမၸဏီအားလံုးဟာ ကုမၸဏီဥပေဒသစ္စတင္အသက္၀င္တဲ႕ ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္ ေန႕ကစျပီး (၆)လအတြင္း အြန္လိုင္းကေန ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္တာေတြကို ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။

လက္ရွိမွာ မွတ္ပံုတင္ ထားတဲ႕ သက္တမ္းရွိကုမၸဏီေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ရွိျပီး ဒီကုမၸဏီေတြအေနနဲ႕ ေျခာက္လအတြင္း ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္မျပဳ လုပ္ပါက ေနာက္ထပ္ တစ္လအတြင္း ဒဏ္ေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ျပီး ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရမွာ ျဖစ္ကာ ေက်ာ္လြန္ပါက ကုမၸဏီ အျဖစ္က ရုတ္သိမ္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ကုမၸဏီအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ျပီး ဒဏ္ေၾကးေငြ တစ္သိန္း ကေန ၂၅သိန္း အထိ ေပးေဆာင္ရမယ္လို႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင္႔ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး႒ာနက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္ေန႕ကစျပီး ၁၉၁၄ ခုႏွစ္ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအစား ၂၀၁၇ခုႏွစ္ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒနဲ႕ အစား ထိုးက်င္႔သံုး လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒသစ္အရ ျမန္မာကုမၸဏီေတြမွာ ႏိုင္ငံျခားသားရွယ္ယာပါ၀င္မႈ (၃၅)ရာခို္င္ႏႈန္းအထိ ပါ၀င္ခြင္႔ျပဳခဲ႕သလို တစ္ဦးတည္းနဲ႕ကုမၸဏီ ေထာင္ခြင္႔လည္းရွိေနပါတယ္။ 

 

 

Related News