ေန႔စဥ္သံုးစြဲေနၾကတဲ႔ ပလတ္စတစ္အိတ္၊ပလတ္စတစ္ေရသန္႔ဘူး၊ပလတ္စတစ္ပိုက္စတဲ႔ ပလတ္စတစ္နဲ႔ ၿပဳလုပ္ထားတဲ႔ ပစၥည္း ေတြက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုထိခိုက္ေစတဲ႔အၿပင္ ကမၻာ႔ေၿမထုနဲ႔ေရထုအထိပါ ထိခိုက္မႈေတြ အမ်ားအၿပား ၿဖစ္ေပၚေစလ်က္ ရွိပါတယ္။လက္ရွိၿပည္တြင္းမွာ ပလတ္စတစ္အႏၱရာယ္အသိပညာေပးၿခင္းေတြ နဲ႔ ပလတ္စတစ္သံုးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ၿခင္း စတာေတြကို အသိပညာ ေပး လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္တဲ႔အခါ သံုးစြဲမႈေလွ်ာခ့်ၿခင္း(reduce)၊ ၿပန္လည္ အသံုးၿပဳၿခင္း(reuse)၊  အၿခားအသံုး၀င္ပစၥည္းတစ္ခုအၿဖစ္ ေၿပာင္းလဲအသံုးခ်ၿခင္း(recycle) စတာေတြၿပဳလုပ္ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းေနၾကတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းေတြထဲမွာ အၿခားအသံုး၀င္ပစၥည္းတစ္ခု အၿဖစ္ ေၿပာင္းလဲအသံုးခ်ၿခင္းဆိုတဲ႔ (recycle)ၿပဳလုပ္ၿခင္း နည္းလမ္း ကိုေတာ့ ၿပည္တြင္းမွာ ပိုမိုအသံုးၿပဳၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။

Recycle ၿပဳလုပ္ၿခင္းက ရွိၿပီးသားအရာေတြကို ၿပန္လည္ အသံုးခ်ၿခင္းၿဖစ္တာေၾကာင့္ စြမ္းအင္အသစ္ေတြထုတ္လုပ္စရာမလိုတဲ႔အတြက္ ေလထုညစ္ညမ္းၿခင္းနဲ႔ ေရထုညစ္ညမ္းၿခင္း ကိုေလ်ာ့က်ေစၿပီး အမိႈက္အျဖစ္ စြန္႔ပစ္ရတာေတြလည္းေလ်ာ့က်သြားတာေၾကာင့္ ထိေရာက္တဲ႔နည္းလမ္းတစ္ရပ္ၿဖစ္တယ္လို႔ Recycle Artistတစ္ဦးၿဖစ္တဲ႔ မမြန္ေဟာ္စီ ကအခုလိုေၿပာၿပထားပါတယ္။ပလတ္စတစ္ သံုးစြဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္  Recycleၿပဳလုပ္ရာမွာ အသံုးျပဳၿပီး ေကာ္ဖီအိတ္ခြံမ်ား၊ေရသန္႕ဘူးမ်ားကို လူ႔အသံုး အေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ျပန္လည္ျပဳျပင္ အသံုးျပဳၾကသလို  စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကို ျပန္လည္အသံုးျပဳၿပီး အႏုပညာဖန္တီးမႈ အေနနဲ႕ ျပပြဲျပဳလုပ္မႈ ေတြလည္း ရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအတိုင္းအတာအရ ထုတ္လုပ္လိုက္တဲဲ႔ ပလတ္စတစ္ေတြထဲမွ (၈၀)ရာခိုင္ႏႈန္းက စြန္႔ပစ္အမိႈက္အၿဖစ္ အေလအလြင့္ၿဖစ္သြားၿပီး (၁၂)ရာခိုင္ႏႈန္းကို မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးၿခင္း နဲ႔  (၁၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ရွိ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းေတြကို ေတာ့  ၿပန္လည္ၿပဳၿပင္အသံုးၿပဳၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ေရနံမွထုတ္လုပ္ထားတဲ႔ ဓာတုပစၥည္းၿဖစ္တဲ႔ ပလတ္စတစ္ေတြက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေအာင္ မပ်က္မစီးဘဲတည္ရွိႏိုင္တဲ႔အၿပင္ ဒီပလတ္စတစ္ အညစ္အေၾကးေတြက ၿမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ အင္း၊ အိုင္နဲ႕ ပင္လယ္၊ သမုဒၵရာေတြထဲကို ႏွစ္စဥ္စီး၀င္ လ်က္ရွိတာေၾကာင္႔ ေရသတၱ၀ါေတြက ပလတ္စတစ္ အႏၱရာယ္ကိုပိုမို ခံစားေနရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒီလို ပလတ္စတစ္အညစ္အေၾကးေတြကို တိရစာၦန္ေတြစားေသာက္မိတဲ႔အခါမွာလဲ ဆိုက်ိဳးမ်ားစြာ ၿဖစ္ေပၚလာႏိုင္ၿပီး သဘာ၀ရဲ႔ေဂဟစနစ္တစ္ခုထိပ်က္စီးဆံုးရႈံးႏိုင္ေၾကာင္းကို ကမာၻလံုးဆိုင္ရာသဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ WWFမွ ကိုရဲမင္းသြင္ကလည္း အခုလိုေၿပာၿပထားပါတယ္။ဒီလိုသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို အႏၱရာယ္မ်ားစြာေပးႏိုင္တဲ႔ ပလတ္စတစ္ေတြကို ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ သံုးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ၿခင္းနဲ႔ စြန္႔ပစ္အမိႈက္အၿဖစ္ အေလအလြင့္မၿဖစ္သြားေအာင္ ၿပန္လည္ၿပဳၿပင္အသံုးၿပဳၿခင္းေတြ ၿပဳလုုပ္ေနၾကတာၿဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News