(၂၀၁၉)ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၃၁)ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုလုံးအတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္ကေန ထုတ္ယူသုံးစြဲခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္စုစုေပါင္း က်ပ္သန္း(၁၇၀၀)ေက်ာ္ရွိခဲ့တယ္လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါတယ္။(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ မတ္လ(၃၁)ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲ ကုန္က်စရိတ္ေတြကို မည့္သည့္ဘ႑ာေငြကေန ထုတ္ယူသုံးစြဲခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ မည္မွ်ကုန္က်သုံးစြဲခဲ့သည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ဇြန္လ(၂၇)ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေမးျမန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ဖို႔ ကုန္က်စရိတ္ေတြအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ထံ တင္ျပေတာင္းခံၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္ ကေနထုတ္ယူသုံးစြဲခဲ့တယ္လို႕ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာပါတယ္။

ဒီလိုသံုးစြဲနိုင္ဖို႔ (၂၀၁၇-၂၀၁၈)ဘ႑ာေရးႏွစ္က က်ပ္သန္း(၁၀၀၀)၊ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္(၆)လတာၾကားဘတ္ဂ်က္မွာ က်ပ္သန္း(၁၀၀၀) စုစုေပါင္း က်ပ္သန္း(၂၀၀၀) သုံးစြဲဖို႔လ်ာထားခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ဖို႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို အဖြဲ႔၀င္(၁၅)ေယာက္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေပးကာ လုပ္ေဆာင္ေစခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္အေနနဲ႔ေတာ့ လူဦးေရစာရင္းေကာက္ယူျခင္း၊မဲစာရင္းေကာက္ယူျခင္း၊ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္းတုိ႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္စုစုေပါင္းက်ပ္သန္း(၁၇၀၀)ေက်ာ္ရွိခဲ့တယ္လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ နယ္နမိတ္(၃၃)ၿမိဳ႕နယ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး မဲရုံေပါင္း(၂၉၀၀)နီးပါးမွာ  မဲေပးခြင့္ရွိသူေပါင္း(၃.၄) သန္းက ဆႏၵမဲေပးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦးအေနနဲ႔  ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာ္မတီ၀င္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီ္ဥကၠ႒၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္(၁)၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ (၂)စုစုေပါင္း(၄)ဦးေရြးခ်ယ္ မဲေပးခဲ့ၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News