သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္သာမကလူသုးံကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ရာမွာပါအသုးံ၀င္တဲ႔၀ါးကိုပညာေပးနဲ႔ ေဒသဖြ႔ံျဖိဳးေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးမႈေတြရွိလာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။pop pop စိုက္ပ်ိဳးေရးျခံဟာ လွည္းကူးျမိဳ႔နယ္နဲ႔မိုင္(၂၀)ေက်ာ္အကြာမွာ တည္ရွိပါတယ္။ ဒီစိုက္ပ်ိဳးေရးျခံမွာ သရက္နဲ႔ တျခားအပင္ေတြကို စိုက္ပ်ိဳးႀကျပီး ၀ါးကိုေတာ႔ အဓိကစိုက္ပ်ိဳးႀကပါတယ္။ ဒီျခံမွာ ၀ါးကိုဧက(၁၅၀)အထိစိုက္ပ်ိဳးျပီး ၀ါးမ်ိဳးစိတ္အေနန ဲ႔မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း(၄၀)ေက်ာ္အထိ စိုက္ပ်ိဳးႀကပါတယ္။ ၀ါးကို လွည္းကူးျမိဳ႔နယ္မွာ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးႀကေပမယ္႔ pop pop စိုက္ပ်ိဳးေရးျခံကေတာ႔ ပညာေပး၊ ေဒသဖြ႔ံျဖိဳးေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးတို႔အတြက္ စံျပအေနနဲ႔စိုက္ပ်ိဳးေနတ ဲ႔ျခံတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ သက္တမ္း(၁၀)နွစ္ခန္႔ရွိေနျပီျဖစ္တ ဲ႔ဒီျခံမွာ ၀ါးကိုစနစ္တက်စိုက္ပ်ိဳးႀကသလို အလုပ္သမား(၁၀)ဦးခန္႔နဲ႔ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္စိုက္ပ်ိဳးႀကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၀ါးပင္အဓိက ျဖစ္ထြန္းဖို႔အတြက္ ေသခ်ာစြာအခ်ိန္ေပးျပီး စိုက္ပ်ိဳးရသလိုျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ပါက စီးပြားျဖစ္လည္း အသုးံျပဳႏုိင္တယ္လို႔ pop pop စိုက္ပ်ိဳးေရးျခံ ျခံမန္ေနဂ်ာ ကိုေအာင္မိုးက ေျပာပါတယ္။၀ါးပင္ဟာေသခ်ာစြာ စနစ္တက်ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္စိုက္ပ်ိဳးပါက မ်ားစြာအက်ိဳးရွိသည္႔ အပင္ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ pop pop စိုက္ပ်ိဳးေရးျခံမွာေတာ႔ ၀ါးမ်ိဳးစိတ္ (၄၀)ေက်ာ္ကို စိုက္ပ်ိဳးထားျပီး လူေတြအသုးံျပဳမႈမ်ားတဲ႔ ၀ါးပိုး၀ါး ၊တင္း၀ါး ၊ႀကက္ေသာင္း၀ါး ၊၀ါးရား ၊၀ါးပိုးမ်က္ဆံကဲ် ၊ ၀ါးပိုးႀကီး ၊ မ်ွစ္၀ါး ၊ ကရင္၀ါး ၊ ဂုံ၀ါး၊ တပင္တိုင္၀ါး ၊၀ါးနက္စတဲ႔ ၀ါးမ်ိဳးစိတ္ေတြကို စိုက္ပ်ိဳးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

၀ါးပင္ကိုစိုက္ပ်ိဳးရာမွာ ကိုင္းျဖတ္မ်ဳိးပြားနည္းျဖင့္စိုက္ျခင္း ၊အေစ႔စိုက္ျခင္း စတဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးနည္းႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးႀကျပီး ကိုင္းျဖတ္မ်ဳိးပြားနည္းျဖင့္ စိုက္တာက ျဖစ္ထြန္းမႈ ပိုမိုလြယ္ကူတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုလိုမိုးရာသီကာလေရာက္ရွိလာပါက ၀ါးပင္ကို သစ္တက္ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းတာေတြ ပုံမွန္ျပဳလုပ္ေပးရျပီး တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးေသခ်ာျပဳစုေပးရတယ္လို႔ pop pop စိုက္ပ်ိဳးေရးျခံ တာ၀န္ခံ ဦးဖိုးေအးက အခုလိုေျပာပါတယ္။ေသခ်ာစြာစနစ္တက်စိုက္ပ်ိဳးျပီး ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္လာတဲ႔ ၀ါးပင္ကိုပန္းပုထုတာေတြ၊ အိမ္အေဆာက္အဦးေဆာက္တာေတြ၊ ႀကမ္းခင္းျပဳလုပ္တာေတြ၊ ပြတ္လုးံတိုင္ျပဳလုပ္တာေတြမွာ အသုးံျပဳႏုိင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။၀ါးပင္ကေန  အစားအစာပိုင္းအျဖစ္ မ်ွစ္ထုတ္လုပ္ ရရွိႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ အေအးပိုက္ျပဳလုပ္တာေတြအျပင္ အ၀တ္အထည္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လူသုးံကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထုတ္လုပ္ႏုိင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ၀ါးပင္ဟာ ျမက္မ်ိဳးရင္း၀င္ အပင္ျဖစ္သလို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္လည္း အမ်ားႀကီးအေထာက္အကူျပဳတယ္လို႔ ၀ါးသုေတသနပညာရွင္ ဦးတင္ေမာင္စိုးက ေျပာပါတယ္။၀ါးကို ျမန္ွမာႏုိင္ငံမွာ လွည္းကူးျမိဳ႔နယ္အျပင ္ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမွာ စိုက္ပ်ိဳးႀကျပီး သဘာ၀ေပါက္ေရာက္မႈအျဖစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ အမ်ားဆုးံျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ကမာၻေပၚမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ၀ါးစိုက္ပ်ိဳးမႈတတိယအမ်ားဆုးံျဖစ္ျပီး ၀ါးႏွင္႔၀ါးထြက္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈမွာ တရုတ္ႏုိင္ငံက အမ်ားဆုးံျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။         

 

 

Related News