အေၾကာင္းအရာ: 

"လူဆိုတာ ကိုယ္ပိုင္ အခ်ိန္ဇယားရွိရတယ္ ဘယ္ခ်ိန္မွာ ကိုယ္ဘာလုပ္မယ္ ဘယ္ခ်ိန္မွာ ကိုယ္ဘာျဖစ္ရမယ္ အခ်ိန္ကို အက်ိဳးရွိစြာမသံုးတတ္တဲ႔သူဟာ လူတကာရဲ႕ေနာက္မွာပဲ ေရာက္ေနမယ္"