အေၾကာင္းအရာ: 

"ငါ နင္တို႔ေဆးရံုေရွ႔မွာ..ျမန္ျမန္သာထြက္ခဲ႔ ငါဒီမွာေစာင္႔ေနတယ္"