အေၾကာင္းအရာ: 

ေ႐ႊသင္တန္း အပတ္စဥ္ (၁) ဆိုတာက လူေတြကိုေခၚမသင္ေတာ့ဘဲ ဦးေအာင္တပည့္အရင္းေတြကို (၁) လို႔ေပးလိုက္ျပီး ေ႐ႊသင္တန္းအပတ္စဥ္ (၂) ကမွ လူအမ်ားကိုေခၚျပီး သင္ေပးတဲ့ သင္တန္းပါ