အေၾကာင္းအရာ: 

" ေအာင္ျမင္တဲ့ လူေတြဟာ႐ူးကို႐ူးရမယ္ ဦးေအာင္ဆို ငါးႏွစ္သားေလာက္ကတည္းက ကိုယ့္အေၾကာင္းကို ကိုယ္သိတယ္ ခုေခတ္လူငယ္ေတြကို ကိုယ့္အေၾကာင္းကို ကိုယ္ဘယ္အခ်ိန္ထဲက သိလဲ ဘယ္ေလာက္သိလဲ လို႔ ဦးေအာင္ေမးခ်င္တယ္.... "