အေၾကာင္းအရာ: 

သူတို႔႐ြာမွာ ေခြးေဂဟာၾကီး႐ွိေနတာကို သူတို႔မၾကိဳက္ၾကဘူး ႐ြာခိုက္တယ္လို႔ ျမင္ၾကတယ္ သူတို႔႐ြာမွာ ဗိုက္ၾကီးသည္ ေသရင္လည္း ကၽြန္မတို႔ေခြးျခံ႐ွိလို႔  တစ္႐ြာလံုးဘာေၾကာင့္ေသေသ ဒီေခြးျခံ႐ွိလို႔ ခိုက္ပါတယ္ဆိုျပီး ကၽြန္မေခြးျခံကို ေ႐ႊ႕ေစခ်င္ၾကတယ္