အေၾကာင္းအရာ: 

ကားအေရအတြက္ကနည္းတယ္ ဂ်ပန္ကားကို မွီခိုမႈနည္းေသးတယ္ အရင္တုန္းက ျမန္မာျပည္က ခ်မ္းသာတယ္ ဥေရာပတို႔ အေမရိကန္ အဂၤလန္တို႔ ကားကိုသံုးေသးေတာ့ စတီယာတိုင္ system ကကိုက္ေသးတယ္...