အေၾကာင္းအရာ: 

ဒါေပမယ့္လည္းမျဖစ္နိုင္ေတာ့ပါဘူး ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အရာအားလံုးကို အတိတ္ကအတိတ္မွာပဲ ထားခဲ့ရမွာပါ အသစ္မွျပန္မျဖစ္ေတာ့တာ