အေၾကာင္းအရာ: 
Published on May 29, 2016

-"Short News
(Shwe Kit & Her Fans) ပြဲအေၾကာင္း"
-ေတးေရး၊ေတးဆို စစ္ဟိန္းရဲ႕ "ျမတ္ခ်ယ္ရီ" DVD Karaoke ေတးစီးရီးမိတ္ဆက္ပြဲ

 

 

-"Short News
(Shwe Kit & Her Fans) ပြဲအေၾကာင္း"
-ေတးေရး၊ေတးဆို စစ္ဟိန္းရဲ႕ "ျမတ္ခ်ယ္ရီ" DVD Karaoke ေတးစီးရီးမိတ္ဆက္ပြဲ