အေၾကာင္းအရာ: 

-Short News (2016 မူဆယ္ျမိဳ႕၏အခမ္းအနားဆံုးေဖ်ာ္ေျဖပြဲၾကီး) 
ပြဲအေၾကာင္း
-ေတးသံရွင္ ခင္စုစုနိုင္ရဲ႕ "ကိုယ္ပိုင္စိတ္ကူး"ေတးအယ္လ္ဘမ္ စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပြဲ